Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

O Planie dla Wsi podczas wrześniowej narady doradców
Zmodyfikowano: 18.09.2018

 W środę 5 września doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego rozmawiali o pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, nowym prawie łowieckim, naborach wniosków w ramach PROW 2014-2020 planowanych na najbliższe miesiące oraz roli Ośrodków w realizacji rządowego Planu dla Wsi.
Gośćmi spotkania byli Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR Mirosław Kulesza, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu Artur Mackiewicz, Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Baranowski i Bogusław Barnaś z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił o Planie dla Wsi
‒ Do tej pory głównym celem rolnictwa było zwiększanie wydajności. Dziś następuje częściowa zmiana – na rolnictwo, które wytwarza produkty wysokiej jakości. Jest to w bezpośredni sposób powiązane z bezpieczeństwem żywności.
Zdrowa polska żywność to jedno z założeń Planu. Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.
Wiąże się to także ze zmianą przepisów i większym wsparciem sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, czyli wytwarzaniem produktów na lokalne rynki. Oznacza to zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego. To odpowiedź na pojawiające się szczególnie w tym roku problemy skupowe.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.
‒ Przykładem może być tu import białka sojowego, używanego jako pasza dla zwierząt. Jeśli nie będziemy w stanie zaspokoić zapotrzebowania za pomocą własnej produkcji, będziemy podporządkowani wahaniom rynku.
Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.
‒ To regulator rynku w powiązaniu z producentami – mówił Dyrektor Marek Tarnacki. W jego skład wejdą krajowe spółki Skarbu Państwa, jak Spółki Cukrowe, Rynki Hurtowe czy Elewarr. Nie jest to tworzenie nowego podmiotu, ale budowa na bazie podmiotów już istniejących, do których dołączą także organizacje rolników wytwarzających produkty.
Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie. Oznacza to nieżywnościowe wykorzystanie produkcji rolniczej (biomasa), ale także dywersyfikację dochodów gospodarstw np. z pomocą zielarstwa. Rolnictwo ma oznaczać nie tylko monokultury, ale i czerpanie dochodów z małej powierzchni.
Kolejnym ważnym elementem Planu dla Wsi jest wsparcie rolnictwa na terenach górskich, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.
Ten rok pokazał jak groźna może być susza. Często rolnicy uprawiają rośliny na gruntach nieprzystosowanych do uprawy danych gatunków (np. kukurydzę na piaszczystych glebach). I to właśnie w takich miejscach straty są największe.
Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie (mała retencja).

Zadaniem doradców będzie przekazywanie rolnikom informacji na temat Planu dla wsi i jego wdrażania. Rola doradztwa w tym zakresie ma także polegać na współpracy z instytucjami partnerami, jak KRUS, KOWR czy ARiMR.

Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR Mirosław Kulesza przypomniał, że dzięki pomocy doradców podczas tegorocznej kampanii wnioskowej, na Dolnym Śląsku 97% wniosków o płatności obszarowe zostało złożonych w wersji elektronicznej. Do Agencji trafiło tylko 240 wniosków w wersji papierowej.
Kolejnym cyfrowym krokiem ARiMR jest uruchomienie portalu IRZplus. Portal jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie. Umożliwia dokonywanie przez internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. W pierwszym dniu jego funkcjonowania rolnicy złożyli 2500 internetowych dyspozycji.

Bogusław Barnaś z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” podkreślał rolę doradców podczas szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, które ucierpiały na skutek suszy. Mówił o tym, jak ważne jest jak najszybsze udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom.

Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu Artur Mackiewicz przypomniał o przygotowaniu nieruchomości do przetargów, a także o nieruchomościach inwestycyjnych na terenie miast.
Jednym z najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa(KOWR) jest zagospodarowywanie gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie poprzez dzierżawę. Ta forma jest dominująca od dwóch lat, kiedy weszła w życie ustawa wstrzymująca w dużym stopniu sprzedaż państwowej ziemi rolnej. Zastąpiła ją właśnie dzierżawa. Wcześniej odbywały się głównie przetargi licytacyjne, podczas których czasami rolnicy licytowali zbyt wysoką stawkę czynszu. Dziś organizowane są głównie przetargi ofertowe, w których wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium.

Red.

Galeria zdjęć