Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Susza - pomoc klęskowa - wydłużenie terminu składania wniosków
Zmodyfikowano: 25.09.2018

Znamy wysokości stawek pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach, szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy lub powodzi (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), objęły co najmniej 30% danej uprawy. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31 października terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

Dotyczy to wniosków składanych o udzielenie pomocy w przypadku szkód powstałych na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% oraz na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

 

  1. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy (na powierzchni występowania tej uprawy), można składać w przedłużonym terminie do 31 października 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.
  2. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy (na powierzchni występowania tej uprawy), można składać od 26 września do 31 października 2018 roku. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Producenci rolni w których gospodarstwach szkody objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami, zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiają także udzielenie pomocy w związku ze szkodami, przy ponownym ubieganiu się o pomoc w przypadku szkód obejmujących co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, nie musza składać wniosku. Z wcześniej złożonych wniosków powinno wynikać, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularze wniosków zostały udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Rolnicy, którzy w 2018 roku prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od 14 do 28 września. Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami.
W województwie dolnośląskim zostały powołane 143 komisje ds. szacowania strat (co stanowi 85% ogółu gmin), z czego 128 zakończyło już pracę. Wysokość strat poniesionych w wyniku suszy w regionie szacuje się na ponad 470 mln zł.

Źródło: MRiRW

Teresa Wawrzak DODR