Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów
Zmodyfikowano: 17.09.2018

Wnioski można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcie jest kierowane do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • w pierwszym roku ‒ 10% przychodów netto,
  • w drugim roku ‒ 8% przychodów netto,
  • w trzecim roku ‒ 6% przychodów netto,
  • w czwartym roku ‒ 5% przychodów netto,
  • w piątym roku ‒ 4% przychodów netto.

 

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. Nie zmienia się on w kolejnych latach.

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów zostanie ustalona kolejność przyznawania pomocy.

Grażyna Norbert DODR