Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Nabór wniosków od 18 czerwca do 17 lipca
Zmodyfikowano: 26.07.2018

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na Restrukturyzację małych gospodarstw, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy, by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa ‒ jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw ‒ mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik jest również zobowiązany tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Wsparcie na Restrukturyzację małych gospodarstw ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80% premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20%. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80% kwoty pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy na Restrukturyzację małych gospodarstw można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie jest finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Źródło: ARiMR

Ewa Karpińska DODR