Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wnioski o przyznanie pomocy na Premie dla młodych rolników od 29 czerwca do 30 lipca
Zmodyfikowano: 19.06.2018

 

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in. w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

  • jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
  • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha; przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów. Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80% premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20%. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70% kwoty pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy na Premie dla młodych rolników można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Operacje typu Premie dla młodych rolników są finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do tej pory zostały przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

Źródło: ARiMR

Ewa Karpińska DODR