Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nowe prawo łowieckie 2018 r.
Zmodyfikowano: 12.04.2018

Nowe Prawo łowieckie wzmacnia uprawnienia właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Da możliwość wyłączania swoich gruntów z polowań. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który orzekł, iż część przepisów Prawa łowieckiego jest niezgodna z konstytucją. Chodziło właśnie o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów przy tworzeniu obwodów łowieckich oraz możliwości wyłączania swoich nieruchomości z polowań. TK dał wtedy 18 miesięcy na zmianę przepisów.

Znowelizowana ustawa stanowi, że właściciel, bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na należących do nich gruntach. Nowe przepisy zwiększają ponadto ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Polowania będą mogły być też prowadzone w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.

Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły brać udział w polowaniu, myśliwi obowiązkowo, co 5 lat zostaną poddani okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
Nowe przepisy zwiększą też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Będzie on m.in. zatwierdzał statut PZŁ, powoływał zarząd główny związku, powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego (powoływał z trzech przedstawionych przez myśliwych kandydatów; odwoływał po zasięgnięciu opinii myśliwych). Ustawa przewiduje ponadto, że osoby, które współpracowały były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa w PRL nie będą mogły zasiadać we władzach PZŁ.

Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami (tak, jak do tej pory) szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

Nowela dopuszcza też izby rolnicze do procesu wyznaczania obwodów łowieckich, czy udział przedstawiciela izb w inwentaryzacji zwierząt łownych. Izby rolnicze będą mogły też wnioskować o rozwiązanie koła łowieckiego, jeżeli nie wykona ono ustalonych planów łowieckich (odstrzałów). Myśliwi nie będą za to musieli wskazywać postrzelonych i nieodnalezionych zwierząt (tzw. postrzałków)w książkach ewidencji polowań.

Zgodnie z nowym prawem nie będzie można też wykorzystywać żywych zwierząt w szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich; będą też ograniczenia w polowaniach na terenach parków narodowych. Takie polowanie będzie możliwe jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Źródło:
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw1.

www.farmer.pl

1)    niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treść tych dokumentów i uchyla się ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Jan Burblis DODR