Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych ‒ obszar "d"
Zmodyfikowano: 23.03.2018

Od 19 lutego do 20 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie trwał nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach Wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór dotyczy obszaru d, czyli inwestycji związanych z „racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”.

Beneficjenci pomocy:

 • osoby fizyczne, osoby wspólnie wnioskujące, spółki cywilne i osoby prawne, które prowadzą w celach zarobkowych gospodarstwo rolne o powierzchni od 1-300 ha lub dział specjalny produkcji rolnej,
 • których wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek dotyczy rolników wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy. W takim przypadku, wielkość ekonomiczna jest liczona w sumie dla gospodarstw i nie może być mniejsza niż 15 tys. euro. W roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Kwota pomocy na jedno gospodarstwo i w okresie działania pomocy wynosi:

 • do 500 tys. zł w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycje związane bezpośrednio z budową, czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażanie, a także adaptacją innych, istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym ich wyposażanie, budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca);
 • do 200 tys. zł w przypadku innych inwestycji, nie związanych z budynkami inwentarskimi ‒ np. zakup maszyn, zakładanie sadów czy plantacji wieloletnich.

Poziom dofinansowania

Refundacji będą podlegały koszty kwalifikowane, w wysokości poniesionej przez beneficjenta, lecz nie więcej niż:

 • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika lub osoby wspólnie wnioskujące,
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji.

Pomoc może być przyznana na operację:

 • zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa;
 • związaną bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W przypadku inwestycji związanej z produkcją zwierzęcą, musi ona dotyczyć wyłącznie zwierząt gospodarskich;
 • uzasadnioną ekonomicznie pod względem racjonalności kosztów;
 • której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • nie uzyskamy dofinansowania do inwestycji, która nie spowoduje wzrostu produkcji lub dla której brak rynku zbytu;
 • w wyniku realizacji operacji musi nastąpić wzrost wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, o co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Wzrost ten należy utrzymać przez 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Pomocy nie przyznaje się na operację dotyczącą chowu drobiu, chyba że chów ten jest ekologiczny, albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nieekologicznego na ekologiczny.

Okres realizacji operacji

Operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach. Wniosek o płatność końcową, składamy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach i 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy– w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie – lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Koszty kwalifikowalne

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • zakupu (leasingu) nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 •  budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 • ogólne np. kosztorysy, projekty technologiczne.

Niekwalifikowalne koszty

 • nabycia nieruchomości;
 • kupna maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia, jak nabyte w ramach PROW 2007-2013, w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa – w przypadku, gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007-2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • nabycia rzeczy używanych;
 • leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;
 • kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
 • nabycia zwierząt;
 • kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
 • nawodnień, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody;
 • umiejscowienie inwestycji budowlanych, zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, na gruntach nie będących własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze d zadecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się:

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną, w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub
 • osobiście albo przez upoważnioną osobę, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czyli przesyłką rejestrowaną, za pośrednictwem Poczty Polskiej, nadaną w terminie naboru do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw tych osób. Jeżeli gospodarstwa te są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Wyjątkiem jest sytuacja, w której realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. W takim przypadku wniosek składa się do oddziału, na terenie którego jest realizowana taka operacja.

MODERNIZACJA

PUNKTY obszarze d

O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze d, zadecyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:

a)         jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się ‒ 5 punktów,

b)         jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się ‒ 3 punkty,

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się ‒ 1 punkt,

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się ‒ 1 punkt,

4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, objętego programem – przyznaje się 2 punkty. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się ‒ 4 punkty,

5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się ‒ 3 punkty,

6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie ‒ 5 punktów,

 (wykaz inwestycji i wzór do wyliczenia punktów za pojedynczą inwestycję jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r poz. 1371).

7) w przypadku, gdy operacja jest realizowana na obszarze województwa dolnośląskiego, przyznaje się dodatkowe punkty za to, że:

 1. operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz ‒ 1 punkt,
 2. operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących dłużej niż 5 lat ‒ 1 punkt.

Minimalna liczba punktów, od której Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie rozpatrywać złożony wniosek o przyznanie pomocy, wynosi 1,5 punktu.

Ewa Karpińska DODR