Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Oświadczenie zamiast wniosku o płatności
Zmodyfikowano: 05.02.2018
Tylko w tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności można złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian

 w stosunku do ubiegłego roku. Termin złożenia takiego  Oświadczenia ‒ od 15 lutego do 14 marca ‒ jest wcześniejszy niż tradycyjny termin składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. To jednak możliwość nie dla każdego rolnika.

 

W 2018 roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie składanie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian składamy w terminie od 15 lutego do 14 marca. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

 

Zasady składania Oświadczenia

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:

  • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 roku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

 

  • w 2017 roku ubiegali się wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową,

- płatność za zazielenianie,

- płatność dodatkową,

- płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,

- płatność do owiec,

- płatność do kóz,

- płatność niezwiązana do tytoniu,

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

 (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

 - wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową ( PROW 2014-2020)
 

  • W 2017 roku nie ubiegali się o przyznanie:

- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

- płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

- płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Płatność bez wniosku

W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej, a rolnik złoży w 2018 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchni deklarowanej do płatności, naraża się na sankcje w postaci zmniejszenia lub odmowy płatności.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o takie same płatności, o jakie wnioskował w 2017 roku. Oznacza to, że rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie, nie musi w 2018 r. składać wniosku o przyznanie płatności.

Numer gospodarstwa, data, podpis

W Oświadczeniu należy podać numer identyfikacyjny gospodarstwa, dane personalne beneficjenta, zapoznać się ze zobowiązaniami i oświadczeniem, podać numer telefonu. Musi ono zawierać datę i czytelny podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie rolnik może złożyć osobiście, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (obowiązuje data stempla pocztowego). Po złożeniu tego dokumentu, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku, w terminie do 31 maja.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów dla osób które mogą składać Oświadczenie, znajdą się w nim braki formalne (np. brak danych osobowych, brak podpisu) lub wpłynie ono do Agencji po terminie, ARiMR wyda Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W takim przypadku rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

Źródło: Instrukcja do Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

Zobacz informacje ARiMR

Ewa Karpińska DODR