Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dopłaty do materiału siewnego
Zmodyfikowano: 15.01.2018
Od 15 stycznia do 25 czerwca ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.  

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, jest określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej ‒ 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej ‒ 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej ‒ 150 kg;
 4. odmiany populacyjnej żyta ‒ 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 5. odmiany syntetycznej żyta ‒ 80 kg;
 6. odmiany mieszańcowej żyta ‒ 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 7. odmiany populacyjnej jęczmienia ‒ 130 kg;
 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia ‒ 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 9. pszenżyta ‒ 150 kg;
 10. owsa zwyczajnego ‒ 150 kg;
 11. owsa nagiego ‒ 120 kg;
 12. owsa szorstkiego ‒ 80 kg;
 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) ‒ 150 kg;
 14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) ‒ 200 kg;
 15. bobiku ‒ 270 kg;
 16. wyki siewnej ‒ 80 kg;
 17. soi ‒ 120 kg;
 18. ziemniaka ‒ 2000 kg;
 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 ‒ 140 kg.

Warunki uzyskania dopłaty

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 1. Złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
 3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:
  1. zakupiony od:
   1. przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
   2. rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
   3. podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. wytworzony:
  3. przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo
   1. w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych) przy czym, jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do jednego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Pobierz formularz wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Małgorzata Kaczmarek DODR