Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór wniosków na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020
Zmodyfikowano: 03.10.2017

 

Od 30 października do 28 grudnia w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane wnioski o przyznanie wsparcia na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014-2020.

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, utworzonych przez osoby fizyczne, które:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa (lub zostały uznane przed dniem 1 września 2017 r. przez  dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,
 • posiadają numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR
 • składają się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:
 1. działań:
  • Grupy producentów rolnych PROW 2004-2006,
  • Grupy producentów rolnych PROW 2007-2013,
  • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013,
  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013,
 2. mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
 • wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
 • uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
 • działają jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP)
 • których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • których każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Grupom:

 1. zorganizowanym w formie spółdzielni ‒ przyznaje się 3 punkty;
 2. zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:
  • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego, lub
  • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
  • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
  • miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
  • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
  • szyszki chmielowe ‒ przyznaje się 3 punkty;
 3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków ‒ przyznaje się 4 punkty,
  a za każdego kolejnego członka grupy ‒ przyznaje się 0,2 punktu;
 4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy,
  w zakresie produktu, ze względu na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy ‒ przyznaje się 3 punkty;
 5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym,
  w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym
  1-15 ha stanowi:
  • powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie ‒ przyznaje się 3 punkty,
  • powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie ‒ przyznaje się 2 punkty,
  • od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie ‒ przyznaje się 1 punkt;
 6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
  • innowacyjności ‒ przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu
   lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii ‒ przyznaje się 5 punktów lub
  • przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie
   na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów,
   w szczególności wody lub energii ‒ przyznaje się 5 punktów;
 7. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ‒ przyznaje się 2 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.

Pomoc będzie realizowana:

 1. w formie rocznych płatności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
 3. będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy*
  ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku ‒ 10% przychodów netto,
 • w drugim roku ‒ 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku ‒ 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku ‒ 5% przychodów netto,
 • w piątym roku ‒ 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

Grażyna Norbert DODR