Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Trwałe przekazanie małego gospodarstwa
Zmodyfikowano: 15.09.2017

ARiMR ogłosiła termin naboru wniosków z działania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wnioski będzie można składać w terminie od 25 września do 24 października 2017 r.

O pomoc mogą ubiegać się tylko gospodarstwa, które w 2015 roku przystąpiły do systemu płatności dla małych gospodarstw czyli nie przekroczyły 1250 euro łącznie wszystkich płatności w roku 2015 (w roku przystąpienia do tego systemu) oraz z niego nie wystąpiły.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi ‒ osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

 • jest pełnoletni,
 • jest wpisany do ewidencji producentów,
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich,
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat,
 • po przekazaniu gospodarstwa nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego,
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. (konieczność wyjścia z KRUS na 5 lat jeśli w nim był).

 

Warunek trwałego przekazania gospodarstwa będzie spełniony, jeżeli:

 • nastąpi trwałe przekazanie gospodarstwa wyłącznie na podstawie sprzedaży lub darowizny i zaprzestanie działalności rolniczej (nastąpi wyrejestrowanie się z ubezpieczenia KRUS z dniem zbycia gospodarstwa);
 • zostaną przekazane wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie objęte systemem dla małych gospodarstw stanowiące własność rolnika i będące przedmiotem współposiadania;
 • powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie przejmującego gospodarstwo rolne, po przejęciu gruntów będzie równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju, lub średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie jeśli średnia przekracza średnią powierzchnię w kraju - w przypadku naszego województwa średniej wojewódzkiej (16,30 ha);
 • przedmiotem trwałego przekazania może być gospodarstwo rolne, w którym co najmniej 70% wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa stanowią grunty będące co najmniej od roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy własnością lub współwłasnością rolnika.
 • przekazanie gospodarstwa może nastąpić na rzecz więcej niż jednego przejmującego gospodarstwo rolne przy czym każdy przejmujący musi wypełnić warunek wielkości powierzchni gospodarstwa.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uważa się za spełniony

jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekroczy 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość pomocy

Kwota jaką można otrzymać jest to iloczyn 120% rocznej stawki płatności przyznanej w roku 2015 (tj. w roku przystąpienia do tego systemu) i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to , że jeśli rolnik przekaże gospodarstwo w 2017 roku to otrzyma 4 krotność 120% płatności dla małych gospodarstw tj.(480%).

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego:

a) do 3 ha gruntów rolnych – 1 punkt,

b) powyżej 3 ha i nie więcej niż 6 ha gruntów rolnych – 3 punkty,

c) powyżej 6 ha gruntów rolnych – 5 punktów;

2) powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne:

a) do 5 ha gruntów rolnych – 3 punkty,

b) powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha gruntów rolnych – 2 punkty,

c) powyżej 10 ha gruntów rolnych – 1 punkt;

3) przekazanie gospodarstwa rolnego młodemu rolnikowi - osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i
w pełnym zakresie – 3 punkty.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2.

Osoba przejmująca grunty rolne od wnioskodawcy podejmuje zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa.

Umowa przekazania gruntów rolnych musi zawierać zobowiązanie przejmującego do wypełnienia powyższych wymagań jak również do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania tego warunku wraz z określeniem wysokości tej kary.

Rolnik wskazany we wniosku jako przejmujący nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę lub pocztą do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Agencja w terminie 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków wyda decyzje o przyznaniu pomocy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia rolnik ma 90 dni na przekazanie gospodarstwa przejmującemu oraz złożenie wniosku o płatność do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wymaganych pozostałych dokumentów udostępnione są na stronie Agencji www.arimr.gov.pl oraz we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 598 z późn. zm.).

Ewa Karpińska DODR