Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
Zmodyfikowano: 15.09.2017

Od 28 września do 27 października można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020.

W ramach tej pomocy rolnicy będą mogli zakupić sprzęt do utrzymania trwałych użytków zielonych .Pomoc również będzie można przeznaczyć na wyposażenie pastwisk oraz na budowę, modernizację budynków inwentarskich oraz ich wyposażenia jeżeli będą służyły do prowadzenia produkcji zwierząt trawożernych (bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub wschodnie, konie, osły, kozy i owce.) żywionych w oparciu o trwałe użytki zielone znajdujące się w gospodarstwie. Co najmniej 1 ha Trwałych Użytków Zielonych musi być położony na obszarze Natura 2000.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która:

 • przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000;
 • nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
 • nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany;
 • spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji

W przypadku gdy pomoc ma być przyznana w zakresie produkcji zwierzęcej obejmuje ona wyłącznie inwestycje, które dotyczą zwierząt trawożernych a w wyniku tej operacji nastąpi:

 • rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo nastąpi
 • zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Koszty kwalifikowane

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy, remontu, modernizacji budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
 2. zakup nowych maszyn lub urządzeń (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia) do: przygotowania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych;
 3. wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych , na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,
 4. zakupu nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych ( załącznik nr 1 do rozporządzenia).
 5. budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,
 6. koszty ogólne w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku gdy inwestycję będzie realizował młody rolnik i 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Limit pomocy

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo który w okresie realizacji programu wynosi

 • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie
 • 200 tys. zł – jeśli pomoc jest przeznaczona na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,

Pomoc przyznaje się na operacje, której koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych. Operacja będzie zrealizowana w jednym etapie - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub maksymalnie dwóch etapach do 36 miesięcy Tak jak we wszystkich działaniach PROW 2014-2020 o tym czy uzyskamy pomoc zadecyduje suma uzyskanych punktów za kryteria wyboru.

Preferowane będą:

 • gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,
 • operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000,
 • operacje realizowane przez młodych rolników.

Punkty

 1. Za ilość ha TUZ położonych na obszarze Natura 2000:

 - jeżeli jest nie większa niż 100 ha - przyznaje się tyle punktów, ile stanowi iloczyn liczby 1 i wyrażonej w hektarach powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa,

- jeżeli jest większa niż 100 ha - przyznaje się punkty według wzoru:

 L = 99,15 + TUZ ha × 10/1175;

2    Za udział procentowy TUZ wartościowych pod względem środowiskowym do powierzchni TUZ położonych na obszarze Natura 2000:

- do 30% - przyznaje się 10 punktów

- powyżej 30% i nie więcej niż 75% - przyznaje się punkty według wzoru:

L = 10+U- 30%/45%* 20 (U =TUZ cenne/TUZ na obszarze Natura 2000)

- powyżej 75% - przyznaje się 30 punktów;

3    Za udział procentowy TUZ położonych na obszarze Natura 2000 do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa wynosi:

- 30% - przyznaje się 10 punktów,

- powyżej 30% i nie więcej niż 60% - przyznaje się 20 punktów

- powyżej 60% - przyznaje się 30 punktów;

4    za to, że obejmuje realizację przynajmniej jednej inwestycji związanej z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi i fakultatywnymi, jakie wynikają dla danego gospodarstwa z planu zadań ochronnych lub planu ochrony ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 - przyznaje się 20 punktów;

5    za to, że operacja jest realizowana przez młodego rolnika - przyznaje się 20 punktów

Minimum kwalifikujące do przyznania pomocy wynosi 30 punktów.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, osobiście albo przez upoważnioną osobę.

Formularz wniosku oraz załączniki są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

Ewa Karpińska DODR