Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez przymrozki
Zmodyfikowano: 02.10.2017

Agencja rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku. Można je składać od 13 do 27 września.

Na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl został udostępniony formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wnioski należy składać do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc może uzyskać producent rolny:

1.  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2.  w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody
w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy,
w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.,

3.  będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014).

Pomoc będzie udzielana w dwóch różnych formułach:

 1. w ramach pomocy de minimis, w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
 1. poza formułą de minimis, w przypadku, gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą powyżej 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Stawka pomocy wynosi:

1)  2 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne;

2)  1 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek,
w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

Do wniosku dołącza się:

1.  w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o których mowa w § 5
  ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%,
 • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis w części A wniosku – pkt XIII).

 

2.  w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o których mowa w § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%, potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Przypominamy także  o funkcjonującej od lat pomocy ARiMR ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów „klęskowych”, z której również mogą korzystać producenci rolni poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku.

Pomoc Agencji polega tutaj na spłacie za rolnika części należnego bankowi oprocentowania, dzięki czemu oprocentowanie kredytów „klęskowych” płacone przez rolników jest niższe w porównaniu z oprocentowaniem kredytów komercyjnych i obecnie wynosi od 1,84% do 3,17% w skali roku.

Preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, dostępne są w następujących bankach współpracujących
z ARiMR:

 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 • SGB Bank S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Wnioski o kredyty „klęskowe” należy składać w ww. bankach.

Źródło: ARiMR