Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór wniosków z działania Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
Zmodyfikowano: 02.10.2017

Od 4 do 18 września potrwa nabór wniosków z działania Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych – to jeden z pierwszych naborów wniosków.

Agencja przewiduje w tym roku kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Nabory będą ogłaszane cyklicznie, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach.

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Wsparcie jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020 Jest to wsparcie na operacje typu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, poddziałanie Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Przyznanie wsparcia będzie zależało od tego czy w gospodarstwie powstały szkody spowodowane przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy :

  • w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie ,
  • oraz ponieśli straty, dotyczące składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Aby ubiegać się o pomoc muszą być spełnione te dwa warunki.

Wysokość poniesionych strat w gospodarstwie określa komisja powołana przez wojewodę.

Pomoc może być przyznana na odtworzenie plantacji wieloletnich i sadów, na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych. Pomoc nie może być udzielona na odtworzenie zniszczonych w gospodarstwie budynków, ponieważ podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy ‒ jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga, dla rolników z pozostałych województw.

Wnioski pomoc należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajduje się na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

źródło: arimr.gov.pl

Ewa Karpińska DODR