Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Nabór wniosków na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Zmodyfikowano: 19.06.2017
 
 
Od 5 lipca do 3 sierpnia można składać wnioski w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".
 
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
 
- podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
 
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 
- jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 
- posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 
- zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
 
- producentami rolnymi,
 
- grupami lub organizacjami producentów,
 
- związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
 
- podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.
 
 
Zobowiązania tego nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.
 
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł .
 
O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać wynosi 5.
 
Kryteria wyboru premiować będą:
 
- innowacyjność operacji (5 pkt)
 
- wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)  
 
- inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 
- uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 
- przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 
- operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 
- prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).
 
(plik pdf - 360 kB)
 
 
 
Grażyna Norbert