Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Ponowny nabór wniosków na Premie dla młodych rolników
Zmodyfikowano: 29.05.2017
Od 27 kwietnia do 26 maja młodzi rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozwój gospodarstwa w Oddziałach Regionalnych ARiMR. To już trzecia edycja naboru wniosków z tego działania w ramach PROW 2014-2020.


Premia dla młodych rolników i ma na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej.

O wsparcie może ubiegać się osoba, która:

 1. w dniu złożenia wniosku o przyznanie premii ‒ pomocy, jest pełnoletnia i nie ukończyła 40 roku życia,
 2. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 3. rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, czyli stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed jego złożeniem,
 4. przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa osoba:
 • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia tych zwierząt do rejestru, w celu prowadzenia działalności rolniczej z wyjątkiem sytuacji, gdy zwierzęta zostaną nabyte w drodze dziedziczenia,
 • nie wystąpiła o płatności bezpośrednie,
 • nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomoc krajową,
 • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

        5.  przedłoży biznesplan, który będzie dotyczył rozwoju gospodarstwa oraz zobowiąże się go zrealizować w terminie przewidzianym w dokumencie lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,


Warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo

 • Powierzchnia użytków rolnych nowotworzonego gospodarstwa musi osiągnąć co najmniej średnią krajową powierzchnię – (obecnie ta powierzchnia wynosi ‒ 10,56 ha), a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej powierzchni gospodarstwa niższej niż średnia krajowa – powierzchni równej co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha,
 • 70% powierzchni gospodarstwa powinno stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, pozostałą powierzchnię może stanowić prywatna dzierżawa zawarta na okres co najmniej 10 lat,
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.
 • budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej oraz grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa nie mogą stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej, współwłasności objętych realizowaną przez osoby wspólnie wnioskujące z działania Modernizacja gospodarstw rolnych.


Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumiemy prowadzenie przez osobę fizyczna tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80% kwoty, po złożeniu wniosku o płatność i wypełnieniu wszystkich zobowiązań czyli po przejęciu gospodarstwa, ubezpieczeniu się w KRUS, druga rata 20% – po realizacji założeń biznesplanu, jednak nie później, niż 3 lata od wypłaty pierwszej raty.

Premia dla młodych rolników:

 • może być przyznana tylko raz, osobie i na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020,
 • nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013, Premie na działalność pozarolniczą, Restrukturyzacje małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020,
 • na grunty, które wchodziły w skład gospodarstwa osoby, której wypłacono pomoc z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013, lub Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020,
 • w przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, pod warunkiem, że małżonek młodego rolnika:

 - przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa jako kierujący,

- w okresie poprzedzającym 18 miesięcy przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa ,

- nie otrzymał premii w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013.

Premię należy w 70% przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, związane z prowadzoną działalnością rolniczą lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych, wytwarzanych w gospodarstwie zgodnie z założeniami biznesplanu.

Premii nie można przeznaczyć na zakup używanych maszyn, urządzeń czy wyposażenia.

W przypadku, gdy biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną lub zakładanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycja taka może być położona tylko na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od Jednostek samorządu terytorialnego.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

 • chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
 • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i zobowiązuje się do jego realizacji. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10%.

Beneficjent Premii dla młodych rolników będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

O tym czy beneficjent tego działania uzyska pomoc zdecyduje liczba punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

W pierwszej kolejności pomoc przysługiwać będzie tym wnioskodawcom, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przy czym pomoc będzie przyznawana , jeżeli wnioskodawca uzyska co najmniej 12. Dla każdego województwa zostanie ustalona osobna lista.

Młody rolnik ma ograniczony wpływ na warunki zastane, czyli te, które opisują gospodarstwo. Są one bowiem wynikiem wcześniej podjętych przez niego decyzji. Za nie można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Zatem już na starcie może być ponad wymagane minimum,12 punktów aby znaleźć się na liście rankingowej.

Tabela 1. Punkty za spełnienie warunków zastanych (maksymalnie 15 punktów) (PDF - 209 KB)

Druga grupa kryteriów, za które można uzyskać maksymalnie aż 25 pkt dotyczy docelowej sytuacji gospodarstwa młodego rolnika, czyli tego, czym będzie się zajmował przez najbliższe 5 lat. Im lepiej przemyślana inwestycja, tym zdobycie punktów będzie prostsze. Tym bardziej, że rolnik nie ma możliwości zmiany założeń przedłożonego planu. Jeśli otrzyma premię, będzie musiał go zrealizować.

Tabela 2. Punkty za spełnienie warunków docelowych (zaplanowanych w biznesplanie) maksymalnie 25 pkt (PDF - 148 KB)

Przypominamy, że warunki przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego PROW 2014-2020 ( Dz. U. z 2015 r. poz. 982 z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek może zostać złożony osobiście, przez osobę upoważnioną, wysłany przesyłką rejestrową, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

źródło: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „ Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego PROW 2014-2020 Dz. U. 2015 poz. 982, Dz. U. 2016. Poz. 345

Ewa Karpińska DODR