Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wycinka drzew - zmiana przepisów
Zmodyfikowano: 12.01.2017

Z dniem 1 stycznia 2017 roku prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest tylko jeden warunek- usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz.2249 z 30.12.2016r.). Zgodnie z poprzednimi zapisami chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. To stanowiło nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Tak restrykcyjne przepisy nie spełniały swojej roli, ponieważ wszystkie decyzje były pozytywne i zezwalały usunięcie drzewa lub krzewu. Ustawa podwyższa między innymi określa obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew obwód nie może przekraczać 50 cm.

Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, które nie będą mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Przy ustalaniu opłaty za usunięcie drzewa należy pomnożyć liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a za usunięcie krzewu ustala się opłatę mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Stawki opłat, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Urszula Kozaczuk DODR