Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Możliwości uzyskania pomocy finansowej z tytułu poniesionych kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych
Zmodyfikowano: 12.01.2017

Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne i wytwarzający żywność ekologiczną mogą starać się co roku o zwrot kosztów kontroli prowadzonej przez upoważnione jednostki certyfikujące.
Zwrot kosztów kontroli w rolnictwie ekologicznym można uzyskać w ramach:

  1. Działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013.
  2. Rekompensaty kosztów transakcyjnych dla rolników realizujących działanie: Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.
  3. Poddziałania „Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020.

Z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  mogą korzystać rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach wytwarzają metodami ekologicznymi produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi. Z działania tego korzystają rolnicy, którzy realizują Program rolnośrodowiskowy zgodnie z PROW 2007-2013, Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne i zostali objęci pięcioletnim okresem pomocy wyznaczonym przez ARiMR na podstawie wcześniej złożonego wniosku o pomoc do Oddziału Regionalnego ARiMR. Ostateczny termin składania wniosków o pomoc upłynął 31 grudnia 2013 roku.  Przez 5 kolejnych lat od wydania decyzji rolnicy składają w określonym terminie, wnioski o płatność (druk W-2/140) i na tej podstawie uzyskują zwrot kosztów kontroli (w kwocie netto). Z działania tego można skorzystać tylko przez jeden pięcioletni okres pomocy i po jego zakończeniu nie można powtórnie korzystać przez kolejne pięć lat. Maksymalna kwota dotacji do kosztów kontroli wynosi 3000 zł rocznie (wartość netto). Producenci rolny otrzymują wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych.

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 mogą co roku razem z płatnością ekologiczną uzyskać rekompensatę kosztów transakcyjnych niezależnie od realizowanych pakietów i wariantów. W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, należy zaznaczyć odpowiednie pole „w tym przyznanie kosztów transakcyjnych” na pierwszej stronie Wniosku o przyznanie płatności na kolejny rok. Jeżeli rolnik objęty był pomocą w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i nadal jest beneficjentem tego działania, koszty transakcyjne w takim przypadku nie przysługują, gdyż wsparcie może otrzymać tylko z jednego działania. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z limitem powierzchniowym.

do 5 ha – 900 zł
powyżej 5 ha – 10 ha – 1000 zł
powyżej 10 ha – 20 ha – 1100 zł
powyżej 20 ha – 50 ha – 1300 zł
powyżej 50 ha – 100 ha – 1400 zł
powyżej 100 ha – 1500 zł
Kwota ta nie może przekroczyć 20% wysokości płatności ekologicznej za dany rok.

W ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020 rolnicy ekologiczni również mogą starać się o zwrot kosztów kontroli, oraz kosztów składek na rzecz grup producentów oraz  dodatkowo na zakup specjalistycznych publikacji oraz opłacenie składek na rzecz  grup producentów. Z działania tego mogą korzystać rolnicy ekologiczni, którzy nie korzystali z pomocy w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” ani nie korzystają z refundacji kosztów transakcyjnych. Działanie to realizowane jest poprzez Agencję Rynku Rolnego, która wyznacza terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ostatnio ustalony termin naboru wniosków upłynął 31 grudnia 2016 roku. Po tym terminie wnioski są oceniane według ściśle określonych kryteriów i rolnicy, którzy przeszli pozytywnie tą weryfikację objęci są trzyletnią pomocą. Preferencją w przyznawaniu pomocy są gospodarstwa mniejsze do 5 ha, dla których koszty stałe wynikające z udziału w systemach jakości są dużym obciążeniem finansowym. Wysokość pomocy dla rolnictwa ekologicznego wynosi maksymalnie 3000 zł (rocznie), z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów oraz 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji. Po każdym rocznym okresie pomocy rolnik zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność wraz z obowiązującymi załącznikami. Producent rolny otrzyma wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych.

Urszula Bogusiewicz DODR Dział REiOŚ