Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego – spotkanie Zespołu Tematycznego

Dwudniowe spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z rolnictwem ekologicznym zostało zorganizowane 24-25 listopada w 800-hektarowym gospodarstwie rolnym Agropol w Rybnicy, zarządzanym przez Stanisława Chomę. Uczestnikami byli rolnicy ekologiczni oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego na co dzień zajmujący się tą problematyką. 

Specjaliści z DODR omówili działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, wsparcie dla rolników prowadzących ten rodzaj produkcji w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i ekoschematy, czyli praktyki korzystne dla środowiska i klimatu oraz realizowane projekty. Podczas spotkania najwięcej czasu poświęcono na dyskusję i wymianę doświadczeń. Rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną rozmawiali zarówno o swoich sukcesach, jak i problemach, napotykanych w codziennej pracy. Podjęto próby ich zidentyfikowania i szukania najlepszych rozwiązań. Członkowie Zespołu Tematycznego zastanawiali się również, co możemy zrobić, aby zachęcić rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji.

Głównym tematem drugiego dnia spotkania było zwiedzanie gospodarstw ekologicznych Romana Chomy oraz Stanisława Chomy (przedstawiciela  Agropol Sp. z o.o.). Dobre praktyki produkcyjne realizowane w tych gospodarstwach, podejmowane inicjatywy, sposób zarządzania, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz uzyskiwane efekty produkcyjne  były podstawą do dyskusji w gronie fachowców. 

Europejski Zielony Ład stawia rolnictwu duże wyzwania. Przewiduje on rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego. Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego to tytuł operacji realizowanej w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w ramach której odbyło się drugie spotkanie Zespołu Tematycznego. Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu rozpoczynania produkcji ekologicznej oraz jej prowadzenia, przetwórstwa, organizacji gospodarstwa ekologicznego i sprzedaży wytworzonych produktów, a także zasad prowadzenia produkcji rolnej, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa w tym zakresie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Urszula Bogusiewicz DODR