Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.09.2015

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 14.09.2015 r.

Warunki agrometeorologiczne

Sierpień charakteryzował się prawie całkowitym brakiem opadów i wysokimi temperaturami zarówno w dzień, jak i w nocy. Temperatury dzienne dochodziły do 39oC, a w nocy wahały się w granicach 10-20oC. We wrześniu pojawiły się opady deszczu i spadek temperatury w dzień poniżej 20oC oraz w nocy od 5oC do12oC. W rejonie Dzierżoniowa od 15 sierpnia do 14 września spadło około 35 mm deszczu. Największe opady wystąpiły 10 września i wyniosły zaledwie 13 mm. W rejonie Jawora średnia miesięczna ilość opadów wyniosła 25 mm.

Stan upraw

W sierpniu stabilna słoneczna pogoda z minimalnymi lokalnymi opadami. Pomimo braku opadów, zebrane plony zbóż ozimych i rzepaku są dobre. Plony zbóż jarych natomiast, w zależności od rodzaju gleb, są niższe od ubiegłorocznych. Susza utrudniała wykonanie uprawek pożniwnych oraz siewu polonów i rzepaku ozimego. Obserwuje się znaczne spadki plonu roślin okopowych (ziemniaki), buraki cukrowe zahamowały wzrost, w większości zaschły plantacje kukurydzy. Bardzo trudna jest sytuacja na użytkach zielonych. Drugi i trzeci pokos całkowicie wysechł i rolnicy nie mają możliwości wypasania zwierząt.

Zboża

Zakończono zbiór zbóż ozimych i jarych. Trwają prace związane przygotowaniem gleby i siewem zbóż do zbioru w 2016 roku, zaawansowanie siewów w województwie było w połowie września niewielkie (tylko 1%).

Rzepak

Zakończono zbiory rzepaku ozimego i jarego. Średni plon rzepaku ozimego w województwie wyniósł 32,57 dt/ha, a jarego 30,48 dt/ha. Trwa siew rzepaku ozimego do zbioru w 2016 roku, zasiano prawie 80% planowanej powierzchni. Termin siewu rzepaku ozimego jest opóźniony ze względu na suszę. Zaawansowanie wegetacji jest zróżnicowane ‒ od wschodów, do roślin mających cztery liście. Na większości chronionych plantacji zachwaszczenie jest niewielkie głównie samosiewami zbóż. Na części plantacji pojawiły się pchełki.

Okopowe

Plantacje buraków cukrowych bardzo odczuwają brak wystarczającej ilości wody, występują duże palce z uschniętymi liśćmi. Faza wzrostu korzeni, brak wody powoduje niewielki przyrost i obniżenie potencjalnego plonu.

Trwa zbiór średnio późnych i późnych odmian ziemniaków, zaawansowanie zbiorów w województwie wynosi około 51%. Obecnie średni plon szacuje się na poziomie 220,95 dt/ha (275,7 dt/ha we wrześniu roku ubiegłego). Plantacje często w fazie zasychania zasychają łęty, bulwy w fazie narastania. Nie obserwuje się nasilenia wystąpienia szkodników, lokalnie naloty stonki ziemniaczanej. Zachwaszczenie plantacji niewielkie głównie na plantacjach z brakiem ochrony chemicznej.

Rośliny sadownicze

Trwają zbiory odmian wczesnojesiennych odmian jabłoni, śliw, brzoskwiń, gruszek oraz późnych odmian malin. Owoce gorszej jakości, z powodu braku wody opadają owoce i liście. Miejscami występuje porażenie przez mszyce. Nieznaczne porażenie chorobami głównie mączniakiem prawdziwym na jabłoniach i kędzierzawością liści brzoskwiń.

Sytuacja na rynkach skupu

Trwa akcja skupowa. Ceny skupu zbóż są nieco niższe niż miesiąc wcześniej. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 64,49 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 65,32 zł/dt). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 68,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,86 zł/dt (cena bez zmian).

Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 47,00-56,70 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 52,08 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 51,63 zł/dt).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są neico niższe niż miesiąc wcześniej. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,70 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg ( spadek o 5,9%).

Ceny żywca wieprzowego jest nadal niska, średnio można uzyskać 4,22 zł/kg, maksymalnie płacono 4,60 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,03 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,07 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesiennym. Ceny nawozów stabilne, nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 146,43 zł/dt, (spadek o 3,1%),
  • polifoski 8 – 182,06 zł/dt, (wzrost o 3,1%),
  • saletry amonowej 34% – 131,33 zł/dt, (spadek o 1,0%).

 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje już 137 komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradu i huraganu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 stycznia 2015r (Dz. U . 2015 poz. 187 § 5 punkt 7) w składzie Komisji powołanych przez wojewodę na podstawie tego rozporządzenia pracują przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na przygotowanym przez Agencję formularzu.

Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy czarnej porzeczki.

Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że kwota udzielonego wsparcia nie może przekroczyć równowartości 15000 euro w okresie trzech lat obrotowych (czyli w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), po uwzględnieniu całej pomocy de minimis w rolnictwie przyznanej gospodarstwu.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Natomiast od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15 000 euro. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach. 

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów czarnej porzeczki.

 

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 17.09.2015