Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zasady kształcenia zawodowego rolników

Zasady kształcenia zawodowego rolników

To istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy chcą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 100 000 zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Czyli pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jednym z warunków ich otrzymania jest uzupełnienie wykształcenia.

Aby starać się o dofinansowanie  należy sprostać wymaganiom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolnika.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane są:

 • wykształcenie rolnicze wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika,
 • wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze – pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System) i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
 • wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe o profilu związanym z rolnictwem, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin,
 • średnie na poziomie kwalifikacji technika (technik ‒ rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, hodowca koni, pszczelarz, weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, turystyki wiejskiej,
 • zasadnicze zawodowe (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych),
 • średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie,
 • tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

 • Podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik
 • Był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie będą posiadały wymaganego wykształcenia, mają trzy lata na jego uzupełnienie. Czas jest liczony od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzupełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić pomoc z odsetkami.

Inny system

Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się system kształcenia zawodowego. Tok nauki młodych rolników, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, jest zupełnie inny niż do tej pory.

Nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wyjątkiem są szkoły policealne, ale tam (w przypadku szkół rolniczych) – znacznie ograniczono liczbę zawodów, które można zdobyć.

Kurs zamiast szkoły

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze.

Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnim oraz wyższym, innym niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie:

 • rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej,
 • ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
 • pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

I szkoła, i kurs

Z kolei młodzi ludzie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym muszą, równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie. Uzupełniają je, kończąc liceum ogólnokształcące dla dorosłych albo zdając egzaminy eksternistycznie.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Program w zakresie nauczania zawodu jest porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej.
Zrealizowanie takiego programu kursu i zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych będzie trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do potwierdzającego je egzaminu i otrzymanie dyplomu.

Inne wyjście

Beneficjenci premii dla młodego rolnika z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze) będą mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku, w przyszłości trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Z tej formy uzupełnienia wykształcenia rolniczego mogą również skorzystać osoby mające wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

Studia podyplomowe

Inną formą uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej przez osoby, które mają wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze - w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 roku są studia podyplomowe AGRO – UNIA na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.). Czas trwania 2 semestry (łącznie 208 godzin).

Program:

 • Ekonomika rolnictwa (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej).
 • Organizacja produkcji rolniczej (rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).
 • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
 • Rachunkowość rolnicza (dopłaty bezpośrednie oraz podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe, procedury wypełniania wniosków o fundusze strukturalne.
 • Agrobiznes (zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, systemy zarządzania jakością wg norm ISO 9000:2000, dokumentacja, audyty), wybrane zagadnienia tworzenia studiów wykonalności w agrobiznesie

Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, podyplomowe_cku@up.wroc.pl, tel. 71 320 10 01.

 

Szkoły organizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe na terenie województwa dolnośląskiego  (informacja zebrana na podstawie ofert szkół):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16
57-100 Strzelin,
tel. 71 392 03 73

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie: rolnik.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie: technik rolnik – po ukończeniu obydwu kursów.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie,
Mokrzeszów 111,
58-160 Świebodzice,
tel. 74 850 87 36, 850 87 96

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie:
rolnik (tylko kurs R.3),
technik agrobiznesu (kurs R.3 i R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie w zawodzie:
technik agrobiznesu (ukończony wcześniej Kurs R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy M.1 – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie w zawodzie:
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (kurs M.1 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i w ramach dalszego kształcenia kurs M.2 – obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów
maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie).

 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
55-040 Kobierzyce, ul. Główna 2,
tel. 71 311 84 79

Kwalifikacyjne kursy rolnicze w zawodzie:
technik hodowca koni (K1 – organizacja chowu i hodowli koni R.19; K2 – Szkolenie i użytkowanie koni R.20),
technik ogrodnik (K1 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.5; K2 – planowanie i organizacja prac ogrodniczych R.18),
technik rolnik (K1 – prowadzenie produkcji rolniczej R.3; K2 – Organizacja i nadzór produkcji rolniczej R.16),
technik weterynarii (K1 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.9; K2 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.10; K3 ‒ Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej R.11),
ogrodnik (K1 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.5),
technik architektury krajobrazu (K1 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.21; K2 – organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu R.22).

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
56-100 Wołów,
ul. Tadeusza Kościuszki 27,
tel. 71 389 26 69, 389 35 44, 389 53 30

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:
technik agrobiznesu (kwalifikacje: R.3, R.6),
technik architektury krajobrazu (kwalifikacje: R.21, R.22).

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Batalionów Chłopskich,
57-441 Bożków 89 A,
tel. 74 871 42 75, kom. 515 152 709

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:
technik rolnik (I kwalifikacja – rolnik),
technik architektury krajobrazu.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej,
59-305 Rudna, ul. Kolejowa 5,
tel. 76 849 73 10

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
rolnik (kwalifikacje R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej) zaplanowany na cztery semestry i odbywający się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w sobotę, średnio dwa razy w miesiącu. Kurs jest bezpłatny.
Obecnie trwa nabór na kolejną edycję kursu. Planowany termin rozpoczęcia kursu – marzec 2017 r. Na stronie internetowej www.zsrrudna.edu.pl, w zakładce „Kurs R3” znajdują się informacje o dokumentach jakie powinni złożyć kandydaci w związku z ubieganiem się o przyjęcie na kurs, a także plan nauczania dla kursu.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej Rakowice Wielkie,
59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 782 43 63 782 44 95

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w miarę potrzeb w zawodzie:
rolnik (kwalifikacje R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej),
mechanik maszyn i pojazdów rolniczych:
a) M.1 – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
b) M.2 – obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
technik mechanizacji rolnictwa – M1, M2 i M43.

 

Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra,
ul. Leśna 5,
tel. 75 75 474 20 (lub 25)
www.zspu.jgora.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

technik weterynarii
R.09: prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt,
R.10: wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
R.11: wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

technik architektury krajobrazu
R.21: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
R.22: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

technik leśnik
R.13: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych,
R.14: użytkowanie zasobów leśnych.

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

 

Jolanta Markowska DODR we Wrocławiu

 

Zmodyfikowano: 05.05.2017