Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zasady kształcenia zawodowego rolników

Zasady kształcenia zawodowego rolników

To istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy chcą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 150 000 zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Czyli pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jednym z warunków ich otrzymania jest uzupełnienie wykształcenia.

Aby starać się o dofinansowanie  należy sprostać wymaganiom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolnika.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane są:

- wykształcenie rolnicze wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika,

- wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze  – pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System) i co najmniej 3-letni staż pracy,

- wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe o profilu związanym z rolnictwem, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa
2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej
3) marketing artykułów rolnych
4) rachunkowość rolnicza
5) agrobiznes

- średnie na poziomie kwalifikacji technika (rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, hodowca koni, pszczelarz, weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, turystyki wiejskiej,

- zasadnicze zawodowe (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych),

- średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie,

- tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

  • Podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik
  • Był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie będą posiadały wymaganego wykształcenia, mają trzy lata na jego uzupełnienie. Czas jest liczony od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzupełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić pomoc z odsetkami.

Inny system

Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się system kształcenia zawodowego. Tok nauki młodych rolników, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, jest zupełnie inny niż do tej pory.

Nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wyjątkiem są szkoły policealne, ale tam (w przypadku szkół rolniczych) – znacznie ograniczono liczbę zawodów, które można zdobyć.

Kurs zamiast szkoły

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze.

Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnim oraz wyższym, innym niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie:

  • rolnik (kwalifikacja R.03) – prowadzenie produkcji rolniczej,
  • ogrodnik (kwalifikacja R.05) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
  • pszczelarz (kwalifikacja R.04) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

I szkoła, i kurs

Z kolei młodzi ludzie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym muszą, równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie. Uzupełniają je, kończąc liceum ogólnokształcące dla dorosłych albo zdając egzaminy eksternistycznie.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Program w zakresie nauczania zawodu jest porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej.
Zrealizowanie takiego programu kursu i zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych będzie trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do potwierdzającego je egzaminu i otrzymanie dyplomu.

Inne wyjście

Beneficjenci premii dla młodego rolnika z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze) będą mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku, w przyszłości trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Z tej formy uzupełnienia wykształcenia rolniczego mogą również skorzystać osoby mające wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe AGRO-UNIA skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze. Czas trwania 2 semestry – październik 2019-czerwiec 2020 (łącznie 208 godzin).

Program:

  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).

Kontakt: Iwona Sawicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA, ul. C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11, 50-375 Wrocław, e-mail: agrounia@upwr.edu.pl, , tel. 71 320 51 50, tel. kom. 607 850 922, tel./fax 71 320 52 14

Szkoły organizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe na terenie województwa dolnośląskiego  (informacja zebrana na podstawie ofert szkół):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Ludów Polski 16
57-100 Strzelin,
tel. 71 392 03 73

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie: rolnik.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie: technik rolnik – po ukończeniu kursu R.03.

Kurs jest bezpłatny.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie,
Mokrzeszów 111,
58-160 Świebodzice,
tel. 74 850 87 36, 850 87 96

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie:
rolnik (tylko kurs R.03),
technik agrobiznesu (kurs R.03 i R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie w zawodzie:
technik agrobiznesu (ukończony wcześniej kurs R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej i R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie).

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy M.01 – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie w zawodzie:
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (kurs M.01 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i w ramach dalszego kształcenia kurs M.02 – obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie).

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
55-040 Kobierzyce, ul. Główna 2,
tel. 71 311 84 79

Kwalifikacyjne kursy rolnicze w zawodzie:
technik hodowca koni (K1 – organizacja chowu i hodowli koni R.19; K2 – szkolenie i użytkowanie koni R.20),
technik ogrodnik (K1 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.05; K2 – planowanie i organizacja prac ogrodniczych R.18),
technik rolnik (K1 – prowadzenie produkcji rolniczej R.03; K2 – organizacja i nadzór produkcji rolniczej R.16),
technik weterynarii (K1 – prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.09; K2 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.10; K3 ‒ wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej R.11),
ogrodnik (K1 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.05),
technik architektury krajobrazu (K1 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.21; K2 – organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu R.22).

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
56-100 Wołów,
ul. Tadeusza Kościuszki 27,
tel. 71 389 26 69, 389 35 44, 389 53 30

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:
technik agrobiznesu (kwalifikacje: R.03, R.06),
technik architektury krajobrazu (kwalifikacje: R.21, R.22).

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
57-441 Bożków 89 A,
tel. 74 871 42 75, kom. 515 152 709, fax. 748714252

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
technik rolnik kwalifikacja ROL.04 (prowadzenie produkcji rolniczej) + ROL.10 (organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej,
59-305 Rudna, ul. Kolejowa 5,
tel. 76 849 73 10

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
rolnik (kwalifikacje R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej) zaplanowany na cztery semestry i odbywający się w systemie zaocznym. Kurs jest bezpłatny.
Obecnie trwa nabór na kolejną edycję kursu. Planowany termin rozpoczęcia kursu – IX-X 2019 r. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej Rakowice Wielkie,
59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 782 43 63 782 44 95

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w miarę potrzeb w zawodzie:
rolnik (kwalifikacje R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej),
mechanik maszyn i pojazdów rolniczych:
a) M.01 – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
b) M.02 – obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
technik mechanizacji rolnictwa – M1, M2 i M43.

Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra,
ul. Leśna 5,
tel. 75 75 474 20 (lub 25)
www.zspu.jgora.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

technik weterynarii
R.09: prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt,
R.10: wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
R.11: wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

technik architektury krajobrazu
R.21: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
R.22: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

technik leśnik
R.13: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych,
R.14: użytkowanie zasobów leśnych.

Niezbędnym warunkiem uzyskania tytułu zawodowego technik jest posiadanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

Jolanta Markowska DODR we Wrocławiu

 

Zmodyfikowano: 28.08.2019