Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne pasz

OCHRONA WÓD GRUNTOWYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM SPOWODOWANYM PRZEZ NIEKTÓRE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Skażenie wód gruntowych może nastąpić na skutek wylewania, przeciekania, wysypywania do wód gruntowych substancji niebezpiecznych zawartych w środkach produkcji. Najważniejsze jest, więc właściwe stosowanie i przechowywanie wszelkich materiałów, środków i urządzeń zawierających substancje niebezpieczne. Podczas pracy i magazynowania należy zwracać uwagę czy nie ma przecieków tych substancji do gleby i do wód gruntowych

Substancje niebezpieczne dla wód to:

 

 • związki fluoroorganiczne i substancje, które mogą tworzyć takie związki 
  w środowisku wodnym, związki fosfoorganiczne, cynoorganiczne, substancje które posiadają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub tetragenne w środowisku wodnym lub poprzez środowisko wodne, rtęć i jej związki, kadm i jego związki, oleje mineralne, węglowodory, itd. – stanowiące tzw. Wykaz I,

 • pierwiastki niemetaliczne oraz metale i ich związki, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, cyna, kobalt, biocydy i ich pochodne niewystępujące w wykazie I, substancje mające szkodliwy wpływ na smak lub zapach wody gruntowej i związki odpowiedzialne za powstawanie tych substancji w takiej wodzie i czynienie jej niezdatną do spożycia przez ludzi, toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą powodować tworzenie się takich związków w wodzie, 
  z wyjątkiem tych, które biologicznie nieszkodliwe lub które w wodzie szybko przekształcają się w substancje nieszkodliwe, amoniak i azotki, itp. – stanowiące Wykaz II.

Najważniejsze produkty zawierające substancje niebezpieczne to:

 • środki ochrony roślin, 

 • oleje odpadowe,

 • olej napędowy, opałowy oraz benzyna,

 • pozostałe produkty/odpady zawierające substancje niebezpieczne - substancjami niebezpiecznymi są zarówno ścieki jak i odpady.

Do ścieków zaliczamy (wg ustawy Prawo wodne):

 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe i gospodarcze,

 • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu,

 • wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, terenów usługowych i składowych oraz dróg i parkingów,

 • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,

 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych.

Odpady kwalifikowane są w tzw. kategoriach Q – w przypadku zasady wzajemnej zgodności pod uwagę brane są następujące kategorie:

 • Q4 substancje lub przedmioty rozlane, rozsypane, zgubione lub które uległy innemu zdarzeniu losowemu,

 • Q5 substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowanych działań,

 • Q7 substancje nie spełniające już swojej funkcji,

 • Q9 pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń,

 • Q14 substancje lub przedmioty niemające dalszego zastosowania.

W gospodarstwach rolnych, spośród substancji stanowiących zagrożenie dla czystości wód gruntowych, najczęściej występują środki ochrony roślin oraz produkty naftowe, takie jak: oleje napędowe i opałowe, benzyna, oleje przekładniowe, hydrauliczne, smary, płyny hamulcowe. W działalności rolniczej wykorzystuje się także wiele urządzeń i narzędzi jak np. akumulatory czy świetlówki, zawierające również substancje niebezpieczne, które 
w momencie przedostania się do wód gruntowych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI – w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne (SMR 2)
- dotyczące wszystkich rolników

 • zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji niebezpiecznych, np. rtęci, trwałych olejów mineralnych, ropy naftowej, itd. (Wykaz I),

 • zabrania się wprowadzania do gleby substancji niebezpiecznych szczególnie: nietrwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych, amoniaku, azotynów, cyjanków (Wykaz II).
  Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika posiadającego pozwolenie wydane na podstawie art.140 ustawy Prawo wodne i przestrzegającego warunków w nim zawartych.Ewa Grzyś Dz. SPRSJiD

Opracowano na podstawie poradnika dla rolników „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programu zwalczania chorób zakaźnych” CDR Radom

Zmodyfikowano: 05.07.2013