Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Spotkanie rolników w Starostwie Powiatowym w Górze
Zmodyfikowano: 02.02.2018

We wtorek 23 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie rolników w Starostwie Powiatowym w Górze. Szkolenie, którego  organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski, który powitał zaproszonych gości ‒ Zastępcę Dyrektora OT KOWR Wrocław Artura Mackiewicza oraz Monikę Błażeńko i Małgorzatę Domańską z sekcji zamiejscowej  OT KOWR Wrocław w Legnicy, a także Franciszka Baranowskiego z Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Górze Maria Grymm przeprowadziła wykład na temat „PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, natomiast przedstawiciele KOWR omówili kwestie dotyczące obrotu ziemią.

W 2018 roku młodzi rolnicy maja szansę uzyskać 100 tysięcy premii, rolnicy małych gospodarstw mogą otrzymać przez 5 lat 120% płatności obszarowych za trwałe przeniesienie gruntów rolnych na rzecz innych producentów, na przykład młodych rolników, którzy chcą się rozwijać i tworzyć własne gospodarstwa rolne. Dostęp do proponowanych środków pomocowych oraz kryteria doboru beneficjentów zostały dokładnie omówione podczas szkolenia.

Część premii młodego rolnika ma być zainwestowana w środki trwałe, na przykład zakup nieruchomości rolnych. Beneficjent tego działania nie spełnia definicji „rolnika indywidualnego” i jest zobowiązany uzyskać z KOWR decyzję administracyjną o wyrażeniu zgody na nabycie przedmiotowych gruntów.

Procedury wydłużają się, zbywcy są niecierpliwi, a terminy zobowiązań młodego rolnika wobec ARiMR dobiegają końca. Potencjalni dzierżawcy gruntów rolnych z zasobów KOWR uważają, że nie wszystkie kryteria przyznawania punktów są właściwe i sprawiedliwe. Te i inne wątpliwości zostały rozwiane podczas spotkania z przedstawicielami KOWR. Artur Mackiewicz zasygnalizował, że trwają prace nad doskonaleniem zasad przyznawania punktacji dla przyszłych dzierżawców. Prosił także o dobrą współpracę pomiędzy wnioskodawcami a urzędnikami KOWR, namawiał do zgłaszania uwag, nakłaniał do sygnalizowania  pojawiających się problemów i rozwiązywania ich poprzez uzupełnianie dokumentacji i usuwania braków w dokumentach aplikacyjnych.

Na koniec spotkania Zastępcy Dyrektorów DODR i KOWR deklarowali  rozwiązywanie  bieżących spraw, tak, aby skutecznie realizować zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Maria Grymm DODR, PZDR Góra
 

Galeria zdjęć