Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Nowe odmiany zbóż

Zboża należą do roślin najbardziej rozpowszechnionych w uprawie. Wynika to z ich dużego znaczenia gospodarczego, stosunkowo dużej niezawodności plonowania i szybko dokonującego się postępu biologicznego i technologicznego. Zboża cechują się również mniejszą pracochłonnością uprawy niż inne gatunki roślin, łatwo się je przechowuje i transportuje. Skutecznie konkurują jako pasza z innymi gatunkami roślin rolniczych, mają bowiem większą koncentrację składników pokarmowych i mniej pracochłonne jest ich przygotowanie do skarmiania. Ze względu na niską pracochłonność uprawy oraz łatwość mechanizacji procesów pracy, uprawą zbóż szczególnie zainteresowane są duże gospodarstwa rolne. Zboża wykazują większą przewagę konkurencyjną w stosunku do innych roślin na gruntach jakościowo dobrych, zaś mniejszą na gruntach słabych. Michał Senyk, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Uprawa jęczmienia jarego na cele browarne

Ziarno jęczmienia jarego jest wykorzystywane głównie na paszę, następnie jako surowiec dla przemysłu browarnego i gorzelniczego, a tylko w kilkunastu procentach przeznacza się je na konsumpcję. Każdy z tych kierunków użytkowania ma inne wymagania co do jakości ziarna, a to narzuca wybór agrotechniki. Na korzyść uprawy jęczmienia browarnego przemawia między innymi obserwowany w ostatnich latach stały wzrost produkcji i konsumpcji polskiego piwa. Rośnie także zainteresowanie rolników produkcją jęczmienia browarnego dobrej jakości. Wymagania browarów pod tym względem bowiem znacznie wzrosły. Słodownie kontraktują i skupują tylko wybrane przez siebie odmiany, o najlepszych parametrach jakościowych. Po udoskonaleniu technologii produkcji polskie piwa osiągnęły bardzo wysoką jakość, dorównując, a często przewyższając jakością piwa renomowanych browarów zachodnioeuropejskich. Dzięki temu co roku rośnie zapotrzebowanie na dobre ziarno jęczmienia browarnego i ten trend mogą wykorzystać producenci rolni rozszerzając areał uprawy jęczmienia dla browarów (słodowni). Michał Senyk, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Szkodniki sadów owocowych

Atakowane przez liczne szkodniki rośliny sadownicze mają niższą jakość i dają niższe plony. Wiąże się to także z osłabieniem roślin i ich zdolności plonowania na następny rok. Pomimo szkód, jakie wyrządzają owady na plantacjach, powinniśmy pamiętać, że korzyści jakie nam przynoszą są o wiele większe. Dzięki nim zapylanych jest wiele roślin uprawnych. Owady to także pożywienie dla drapieżników, które ograniczają ich liczebność. Dziś w Polsce występuje 119 rejestrowanych agrofagów, w tym 58 owadów. Szkodliwość owadów oceniana jest przez pryzmat strat, ponoszonych na plantacjach roślin uprawnych. W światowej produkcji rolniczej szkodliwy wpływ owadów jest ogromny. Szacuje się, że szkodniki razem z chwastami i chorobami powodują około 43% strat zbiorów. W Polsce, na szczęście, straty spowodowane przez szkodniki ocenia się na ok. 5%. Małgorzata Stempniak, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Potrawy z drobiu

Drób - soczyste indyki i kruche kaczki są doskonałe nie tylko na świąteczny obiad. W połączeniu z owocami, pieczony z winem i aromatycznymi ziołami, stanie się oryginalną, niecodzienną potrawą. Jeszcze bardziej wzbogacimy jego smak, gdy polejemy go sosem. Ewa Wróbel, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Ubezpieczenia w rolnictwie

Prowadząc gospodarstwo rolne czy dział specjalny produkcji rolnej trzeba się liczyć z kataklizmami, zdarzeniami losowymi, które rujnują uprawy, budynki i urządzenia. Warto więc ubezpieczyć się od tego typu sytuacji. W ofercie ubezpieczeniowej dla rolnictwa funkcjonuje wiele rodzajów ubezpieczeń, jednak należy pamiętać, że z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego rolnicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. W ulotce przedstawiamy obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów użytkowanych w rolnictwie, ubezpieczenie upraw i ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ewa Karpińska, Teresa Czaja, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 24.07.2013

Kalkulacje produkcji roślinnej

Prowadzenie gospodarstwa rolnego polega na nieustannym podejmowaniu decyzji organizacyjnych i produkcyjnych. Kalkulacje dotyczące produkcji rolniczej stanowią pomoc dla rolnika w podejmowaniu decyzji na etapie planowania. Przeprowadzane są one w celu ustalenia skutków zmian w gospodarstwie i określenia najkorzystniejszej dla gospodarstwa działalności produkcji. Nie bez znaczenia jest także ustalenie optymalnego poziomu intensywności produkcji poszczególnych rodzajów działalności i wybór najlepszego sposobu produkcji (np. technologii produkcji) dla określonej działalności. W ulotce przedstawiamy koszty, które muszą ponieść rolnicy uprawiający rzepak ozimy, pszenicę ozimą, pszenicę jarą, jęczmień jary i kukurydzę na ziarno. Ewa Karpińska, Małgorzata Romankiewicz, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 24.07.2013

Zakładanie organizacji pozarządowych – stowarzyszenia i KGW

Organizacje pozarządowe przeżywają renesans dzięki przywróceniu swobody zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń. Obok organizacji zajmujących się edukacją czy działalnością społeczną licznie powstają i te związane z rolnictwem. Dużą grupę organizacji pozarządowych w Polsce tworzą organizacje proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i promocją takiego systemu gospodarowania bogactwami naturalnymi, który nie zakłóca równowagi ekologicznej. Równie liczne są Koła Gospodyń Wiejskich. KGW to samorządne i niezależne organizacje społeczno-zawodowe kobiet wiejskich, działające w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Urszula Bartoszewicz, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.07.2013

Dyrektywa azotanowa 2012-2016

Wzrost poziomu stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz pojawiająca się coraz częściej eutrofizacja wód powierzchniowych w krajach Unii Europejskiej sprawiły, że konieczna stała się ich ochrona. W krajach Unii wprowadzono tzw. Dyrektywę azotanową (Dyrektywą Rady 91/676/EEC z grudnia 1991 r.). Jej celem jest ochrona wód i zmniejszenie zanieczyszczeń związkami azotu pochodzącymi z działalności rolniczej. Każde państwo członkowskie UE wyznacza na terytorium swojego kraju obszary szczególnie narażone (OSN), gdzie wody zostały zanieczyszczone lub są zagrożone związkami azotu pochodzenia rolniczego, jak Włochy, Grecja, Belgia, Francja i Polska lub ustanawia Program działań na terenie całego kraju, jak Dania, Austria, Holandia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Litwa, Słowenia, Luksemburg i Malta. Jesienią 2012 roku w Polsce rozpoczął się III cykl realizacji Dyrektywy azotanowej. Ewa Grzyś, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.07.2013