Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne jest ukierunkowane na ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę gleb i wód oraz ochronę różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Celem działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym, stosując metody, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Monika Miniewska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Daniel zwyczajny

W Polsce mamy trzy kierunki hodowli danieli ‒ hodowle zagrodowe (dla łowiectwa), hodowle fermowe (na mięso) i hodowle amatorskie (dla przyjemności posiadania kilku zwierząt). Celem hodowli zagrodowej w przypadku danieli jest wyhodowanie zwierzyny charakteryzującej się pięknym i mocnym porożem, ciemnym umaszczeniem i właściwą dla tego gatunku masą ciała. Hodowle zagrodowe występują w zdecydowanej mniejszości. Natomiast w hodowlach fermowych, których celem jest produkcja mięsa i skór, na pierwszym miejscu stawia się uzyskanie zwierząt o jak największej masie ciała. Jakość poroża i umaszczenie nie mają w tym przypadku znaczenia. Jan Burblis, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Przetwórstwo i sprzedaż żywności przez rolników (stan prawny na koniec 2016 roku)

Konsumenci rezygnują żywności produkowanej na przemysłową skalę, często wysoko przetworzonej, pełnej sztucznych dodatków, substytutów i konserwantów. Przerzucają się na produkty lokalne o znanym pochodzeniu – może droższe, ale na ogół zdrowsze, smaczniejsze i bardziej oryginalne. Powstaje nowy lokalny rynek produktów wytworzonych w sposób tradycyjny, regionalny, pochodzących prosto z gospodarstwa, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klienta. Jest to okazja dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych, które poprzez wprowadzanie swoich wyrobów na rynek mogą zyskać nowe źródło dochodu. Grażyna Norbert, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Zwierzęta w agroturystyce, wykorzystanie zwierząt gospodarskich i egzotycznych w agroturystyce, mini zoo i zooterapii

Zwierzęta są ważnymi mieszkańcami gospodarstw agroturystycznych. Coraz bardziej popularne są małe, przydomowe mini zoo. Dodatkowo właściciele prowadzą szereg zajęć edukacyjnych, co zwiększa atrakcyjność gospodarstwa. Tego typu zajęcia umożliwiają gościom zapoznanie się ze zwierzętami, ich zachowaniem, reakcjami, zwyczajami. Jest to szczególnie ważne np. w edukacji dzieci z obszarów silnie zurbanizowanych, w przypadku których kontakt ze zwierzętami (poza domowymi) jest ograniczony. Badania pokazują wyraźnie, że kontakt ze zwierzętami i ich obecność wpływa korzystnie na człowieka, szczególnie na jego stan psychiczny. Jest to wykorzystywane przy prowadzeniu zooterapii, czyli terapii z udziałem zwierząt. Mini – zoo, zooterapie czy warsztaty edukacyjne to nie tylko forma uatrakcyjnienia gospodarstwa, taki przedsięwzięcia mogą też stać się dodatkowym źródłem dochodu. Dominika Jankowska, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 24.04.2017

Prawidłowe wymogi zootechniczne w utrzymaniu zwierząt

Wymogi, jakie należy spełnić przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich i domowych, określa się mianem dobrostanu. Jest to taki stopień komfortu zwierzęcia, w którym zaspokojone są jego wszystkie potrzeby, zarówno fizjologiczne, jak i behawiorystyczne. Potrzeby fizjologiczne to przede wszystkim wolość od głodu, chorób, pragnienia i bólu. Potrzeby behawiorystyczne to możliwość takiego zachowania, jakie jest charakterystyczne dla danej grupy hodowlanej i danego gatunku. Aby zabezpieczyć potrzeby zwierzęcia, należy spełnić minimum wymagań Zasady Wzajemnej Zgodności. W tym wydawnictwie przedstawiamy wymogi i przepisy dotyczące utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych. Beata Gąsiewska, Wrocław 2016

Zmodyfikowano: 11.10.2016

Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy. Wykorzystuje także naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin i posługuje się ich introdukcją. Monika Miniewska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Grupy producentów rolnych zasady funkcjonowania i wsparcie finansowe

Podstawowym celem powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie na rynku umożliwiające łatwiejszą i korzystniejszą sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstw. Dziś, kiedy wymagania stawia odbiorca, konieczne jest dostosowanie produkcji do oczekiwań rynku. Dotyczy to nie tylko jakości produktu, ale także wielkości partii, sposobu przygotowania do sprzedaży i terminów dostaw. Wywiązanie się z tych oczekiwań często nie jest możliwe w przypadku pojedynczego gospodarstwa. Stworzenie wspólnej oferty znacznie zwiększa siłę przetargową gospodarstw. Grażyna Norbert Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Chów i hodowla owiec ‒ konwencjonalnie i ekologicznie

Człowiek jest związany ze zwierzętami, szczególnie tymi, które nie tylko dostarczają surowców wykorzystywanych w branży spożywczej czy odzieżowej, a także tymi, które są wykorzystywane w agroturystyce lub mogą przyczynić się do polepszenia warunków środowiskowych danego terenu. Do takich zwierząt niewątpliwie należą owce. Są to zwierzęta wszechstronnie użytkowane. Najczęściej utrzymywane są na mięso oraz mleko, rzadziej na wełnę. Istnieją również programy, w ramach których chronione są zasoby genetyczne wybranych ras owiec. Wykorzystuje się je również jako naturalne kosiarki i biorą udział w programach chroniących wybrane tereny przed erozją gleby. Dominika Jankowska Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016