Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

„Projekt „Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę”


„Edukacja Ekologiczna poprzez sztukę” to cykl przedsięwzięć których tematem przewodnim będzie edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 
Założenia projektu będziemy realizować poprzez organizację szeregu imprez o charakterze ekologicznym:

I. Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe /wrzesień 2012 r./ organizowane na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna). Uczestnicy Kiermaszu będą mieli możliwość zrozumienia różnic między rolnictwem konwencjonalnym i ekologiczny, a także skosztowania i zakupu ekologicznych produktów rolnych. 
Podczas trwania przedsięwzięcia zostaną zorganizowane i rozstrzygnięte dwa konkursy. Uczestnikami pierwszego będą dzieci i młodzież zrzeszona w Klubach 4-H. Celem organizacji tego konkursu pt. „BeZabawka” będzie stan środowiska naturalnego, uświadomienie potrzeby eliminowania zagrożeń wynikających z różnych działań człowieka oraz pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
Celem organizacji drugiego konkursu pn. „RękoEkodzieło” będzie promocja i popularyzacja lokalnej twórczości ludowej (rękodzieła) - jako świadectwa trwałego przekazu międzypokoleniowego.

II. Powiatowe Jarmarki Ekologiczne – to imprezy masowe, promujące produkty i rolnictwo ekologiczne. Mają na celu pogłębienie świadomości ekologicznej, dbałość i ochronę regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Jarmarki zostaną zorganizowane w następujących powiatach: bolesławieckim, kamiennogórskim, lubańskim, zgorzeleckim oraz lwóweckim.

III. Warsztaty pn. „Ekologia w teorii i praktyce” – to cykl siedmiu 1-dniowych, spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców. Celem organizacji tych przedsięwzięć będzie edukacja ekologiczna i regionalna w zakresie kultury ludowej i dawnych tradycji. Część warsztatów pn. „Edukacja ekologiczna przez sztukę” będzie realizowana w formie treningu warsztatowo-szkoleniowego. 
W ramach warsztatów zostanie zorganizowany Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Poznaj środowisko naturalne” oraz szkolenie wyjazdowe dla zainteresowanych rolników i doradców na „Święto Dyni”.
Poprzez metody artystyczno-plastyczne zostaną zaprezentowane problemy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i otaczającego nas świata. Szkolenia-warsztaty planujemy zorganizować w okresie jesiennym 2012 roku. Aby objąć zasięgiem edukacyjnym jak największą liczbę uczestników, pragniemy zapewnić transport na miejsce szkolenia. Zakładamy, że będzie to grupa producentów rolnych, głównie młodzieży wiejskiej i młodych rolników z 6 powiatów, tj. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz doradcy. Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone również wykłady pt. „Ekologia bez granic” i „Moje gospodarstwo rolne”.

IV. Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku – planowane jako podsumowanie dotychczas podjętych działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Wartość zadania 41.865,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 12.500,00 zł. 
Obsługą całego przedsięwzięcia zajmować się będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W ramach realizowanego zadania wydrukowane zostaną również plakaty, banery i zaproszenia na Kiermasz Ekologiczny.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
www.fos.wroc.pl


Zmodyfikowano: 01.07.2013