Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Dodatkowe środki na Modernizację Gospodarstw Rolnych z PROW 2007-2013
Zmodyfikowano: 01.09.2014

27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie MRIRW z dnia 21 sierpnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-2013.

Podczas negocjacji MRiRW z Komisją Europejską, dotyczącą przesunięcia 200 milionów euro na zwiększenie budżetu działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych ustalono, że „Są to pieniądze skierowane do tych rolników, którzy w latach 2011,2012 i 2013 złożyli wnioski, ich wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale nie uzyskali pomocy z uwagi na wyczerpanie środków z tzw. kopert wojewódzkich. Dodatkowe środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na podstawie zmienionych (dodatkowych) kryteriów wyboru operacji. W związku z tym w rozporządzeniu zostały określone dodatkowe kryteria wyboru operacji.

Preferowane są następujące projekty:

I. Przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego

Kryterium to będzie uwzględnione w odniesieniu do wnioskodawców którzy podczas aktualizacji wcześniej złożonych wniosków wykażą, że zaplanowana przez nich operacja ma na celu poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego. Punkty będą przyznawane w przedziale od 1-5 w zależności od procentowego udziału wnioskowanej pomocy na poprawę stanu środowiska, w całości wnioskowanej kwoty pomocy, o którą ubiega się rolnik. I tak:

 • 1 punkt zostanie przyznany, gdy udział pomocy na poprawę stanu środowiska wynosi od 30-50%,
 • 3 punkty zostaną przyznane, gdy udział wyniesie powyżej 50% ale poniżej 70%,
 • 5 punktów zostanie przyznane, gdy udział przekroczy 70%

(ciągniki rolnicze nie będą zaliczane do części pomocy związanej z poprawą stanu środowiska naturalnego).

II. Zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub ze zwiększeniem trwałych użytków zielonych, jeśli w gospodarstwie jest określona powierzchnia trwałych użytków zielonych. I tak:

Punkty zostaną przyznane, jeżeli udział trwałych użytków zielonych w gospodarstwie to 30%, ale nie mniej niż 5 ha.

 • 1 punkt, gdy w gospodarstwie nie planuje się zmieniać ani powierzchni, ani udziału, czyli zostanie 5 ha TUZ i 30% udział,
 • 2 punkty dostanie gospodarstwo w przypadku planowanego zwiększenia powierzchni użytków trwałych o 10%, ale nie mniej niż o 1 hektar w stosunku do sytuacji z 2014 roku.

III. Realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest trzoda

Punkty dostaną wnioskodawcy, którzy podczas aktualizacji wniosku o przyznanie pomocy wykażą, że głównym kierunkiem produkcji w ich gospodarstwie jest trzoda chlewna. Preferencją (dodatkowe punkty) będą objęci producenci z całego kraju, a nie tylko z obszarów zagrożonych ASF.

Przyjęto założenie, że trzoda chlewna w gospodarstwie jest głównym kierunkiem, gdy z tej działalności pochodzi ponad 1/3 sumy ESU liczonej dla całego gospodarstwa. Główny kierunek produkcji należy określić na podstawie wyliczeń za 2014 rok. Średnią roczną liczbę świń wyliczy ARiMR za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich.

Podstawą do przyznania punktów będą dane z rejestru zwierząt dotyczące średniej rocznej liczby świń w stadzie i tak:

 • 1 punkt dostanie gospodarstwo, gdy średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi od 10 do 200 sztuk,
 • 3 punkty dostanie gospodarstwo, gdy średnia roczna produkcja świń wynosi więcej niż 200 sztuk (maksymalnie do 1000 sztuk),
 • 2 punkty dostanie gospodarstwo, gdy średnia roczna liczba świń przekracza 1000 sztuk, ale nie więcej niż 2000 sztuk.

Określone zostały zasady przyznawania punktów na podstawie dodatkowych kryteriów osobom wspólnie wnioskującym o pomoc (rolnicy posiadający odrębne gospodarstwa realizujący wspólną operację).

Warunek podstawowy: aby otrzymać punkty za kryteria dodatkowe, gospodarstwo każdej z wspólnie wnioskujących o pomoc osób musi spełniać kryteria dodatkowe dotyczące procentowego udziału oraz powierzchni TUZ, głównego kierunku produkcji, oraz procentowego udziału pomocy związanej z poprawą stanu środowiska naturalnego w pomocy ogółem.

 • 2 punkty z Kryterium TUZ dostaną wspólnie składający wniosek, jeżeli warunek powierzchni TUZ i % udziału jest spełniony w każdym z gospodarstw w każdym z gospodarstw jest także spełniony warunek powiększenia powierzchni TUZ (% i areał),
 • 1 punkt gdy realizacja operacji przyczyni się do utrzymania powierzchni TUZ na dotychczasowym poziomie (% i areał),
 •  3 punkty z kryterium za liczbę świń, gdy warunek głównego kierunku oraz liczby świń od 200-1000 sztuk będzie spełniony w każdym z gospodarstwie.
 • 2 punkty z kryterium za ilość zostanie przyznana, gdy w gospodarstwach wspólnie wnioskujących rolników liczba świń jest większa od 1000 sztuk, ale nie przekracza 2000 sztuk,
 • 2 punkty za ilość zostaną przyznane, gdy w jednym z gospodarstw jest 200-1000 sztuk, a w drugim od 10 do 2000 sztuk.

Uwagi końcowe:

Stanowisko Komisji Europejskiej jest następujące: „Najsłabsze wnioski po zastosowaniu dodatkowych kryteriów nie powinny być finansowane” i w związku z tym do finansowania będą przyjmowane tylko te wnioski, które przy zastosowaniu dodatkowych kryteriów dostaną co najmniej 3,5 punktu.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych kryteriów oceny wniosków konieczna będzie aktualizacja danych we wnioskach złożonych w poprzednich latach ‒ 2011, 2012 lub 2013.

 • Prezes ARiMR, poda do wiadomości publicznej (na stronie www.arimr.gov.pl ) termin, w jakim trzeba zaktualizować dane we wnioskach.
 • Na stronie ARiMR zostanie zamieszczony obowiązujący formularz aktualizacyjny.
 •  Dokumenty dotyczące aktualizacji danych oraz wypełniony formularz aktualizacyjny składamy w terminie 60dni od daty ogłoszenia prezesa ARIMR o aktualizacji, w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym został złożony wniosek w 2011, 2012 lub 2013 roku.

Tak, jak do tej pory, dokumenty wraz z formularzem aktualizacyjnym będzie można składać osobiście w Biurze Oddziału Regionalnego, a także przez biura powiatowe ARiMR. Wszyscy wnioskodawcy będą musieli zaktualizować dane do ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ta wielkość powinna być powtórnie ustalona na dzień złożenia aktualizacji wniosku. Aktualizować trzeba będzie także inne dane, które uległy zmianie w okresie od złożenia wniosku. W przypadku gospodarstw z gruntami dzierżawionymi, do ustalenia wielkości ekonomicznej mogą być wzięte tylko grunty dzierżawione, gdy:

 • Umowa dzierżawy gruntów została zawarta na piśmie (ma datę pewną) na okres nie krótszy niż do dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy,
 • Tylko takie grunty, do których przyznano płatność w ramach wsparcia bezpośredniego PROW 2007-2013 lub PROW 2004-2006, w roku złożenia formularza aktualizującego (2014) lub, jeśli jeszcze nie przyznano płatności za rok bieżący, to z roku poprzedniego (2013),
 • Powierzchnia TUZ zostanie ustalona na podstawie danych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, złożonym w 2014 roku.

Po aktualizacji danych wnioski zostaną uszeregowane na ogólnopolskiej liście obejmującej wnioski złożone w latach 2011-2013 w kolejności według liczby  uzyskanych punktów.

Złożenie aktualizacji na obowiązującym formularzu i w wyznaczonym terminie jest warunkiem koniecznym, aby wniosek (po spełnieniu dodatkowych kryteriów) aplikował o pomoc.

Ważne zmiany proceduralne:

 • w celu usprawnienia obsługi wniosków czas na usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku o przyznanie pomocy został skrócony do 14 dni.
 • Została zniesiona możliwość występowania wnioskodawcy z prośbą o przedłużenie terminu.
 •  Do 14 dni skrócony został termin wniesienia prośby o przywrócenie terminu. Skrócenie do 14 dni terminu wniesienia prośby o przywrócenie terminu dotyczy także wniosków o płatność.

Rozporządzenie MRiRW z 21 sierpnia 2014 roku, zawierające szczegółowe przepisy dotyczące wprowadzonych zmian ukaże się w Dzienniku Ustaw, weszło w życie w dniu opublikowania. Nowe przepisy będą obowiązywać od 4 września.

 Źródło pismo ZP-151-DD!-69033-32/WMGiOP/SF/14 z 25 sierpnia 2014 z-cy prezesa ARiMR Jarosława Sierszulskiego skierowane do Dyrektorów ODR,CDR oraz Izb Rolniczych, Dz. U. 2014 (poz. 1137).

Regina Hołda DODR we Wrocławiu