Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Wyższy limit pomocy de minimis w rolnictwie
Zmodyfikowano: 14.02.2014

Od stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji 1408/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Według nowych rozwiązań limit tej pomocy na jednego przedsiębiorcę w okresie trzech lat podatkowych wynosi 15 tys. euro. Bierze się przy tym pod uwagę całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Tak, jak do tej pory, pomoc de minimis w rolnictwie adresowana jest do przedsiębiorstw sektora produkcji rolnej, czyli prowadzących działalność związaną z produkcją podstawowych produktów rolnych. Nowe przepisy, tak jak poprzednie, nie wskazują celów pomocy, ale określają cechy wykluczające uznanie pomocy za udzieloną według zasady de minimis. Zgodnie z przepisami za pomoc de minimis nie może być uznana taka, której wysokość jest ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek.

W latach 2012 i 2013 rolnicy najczęściej korzystali z dwóch form pomocy:
•    dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
•    jednorazowej pomocy przyznanej przez ARiMR na skutek szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia pozwalają na to aby rolnik (przedsiębiorca rolny), który w latach 2012 i 2013 wykorzystał całą wówczas obowiązującą kwotę pomocy de minimis (czyli 7500 euro) mógł w 2014 roku otrzymać kolejne 7 500 euro pomocy de minimis w rolnictwie.

W zakresie pomocy de minimis w rolnictwie, 1 stycznia  weszły w życie nowe przepisy, z których wynika, że także ulgi w podatku rolnym udzielane na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych, będą stosowane w formule pomocy de minimis (Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 660).

Regina Hołda DODR we Wrocławiu