Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Unijne rozporządzenia w sprawie nowej WPR oficjalnie przyjęte
Zmodyfikowano: 03.01.2014

16 grudnia 2013 roku Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE przyjęła pakiet rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Teksty rozporządzeń zostały podpisane 17 grudnia przez przewodniczących Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że reforma Wspólnej Polityki Rolnej została oficjalnie przyjęta.

 

Przyjęcie rozporządzeń zakończyło trzyletni proces legislacyjny propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku. Lista aktów prawnych zawiera między innymi przepisy przejściowe dotyczące 2014 roku w sprawie stosowania instrumentów wsparcia obszarów wiejskich oraz płatności bezpośrednich. Konieczność przyjęcia przepisów przejściowych dla 2014 roku wynika z opóźnień w ustalaniu wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 oraz reformy WPR.

 

Lista aktów prawnych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005

 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

 

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009

 

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

 

5) Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014

 

Publikacja tych rozporządzeń umożliwia zakończenie prac nad przygotowaniem przepisów wykonawczych na poziomie UE i krajowym, koniecznych dla wdrożenia zmian WPR.

Teraz państwa członkowskie w tym Polska będą musiały podjąć decyzji dostosowujących  poszczególne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej do własnych ‒ krajowych potrzeb i uwarunkowań .

 

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ewa Karpińska DODR we Wrocławiu