Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Pomoc publiczna o jaką może ubiegać się producent rolny
Zmodyfikowano: 16.09.2016

Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy publicznej w rolnictwie zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Zgodnie z stanem prawnym na dzień 24 lutego 2015 r. producenci rolni mogą otrzymać pomoc w ramach następujących notyfikowanych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej programów pomocy publicznej:

I. Programy notyfikowane:

1) Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja).

II. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193):

1) Pomoc SA.40223 (2014/XA) - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym;

2) Pomoc SA.40663 (2014/XA) - Pomoc w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt  gospodarskich;

3) Pomoc SA.40666 (2015/XA) - Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu.

III. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187):

1) Pomoc SA. 39937 (2014/X) - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

Źródło: minrol.gov.pl 
Ewa Karpińska
DODR