Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Konkurs na realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020 na Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP”
Zmodyfikowano: 13.09.2016

 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się: MŚP, grupy producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

 

Do dnia 21.09.2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” realizowane w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizowane w ramach trzech schematów:

  1. Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
  2. Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie). Możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Preferencję uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60% lub wykorzystujące odnawialne źródła energii. W celu potwierdzenia deklarowanej na etapie wniosku o dofinansowanie wielkości oszczędności energii, możliwe będzie podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu wykonanie zdjęć termowizyjnych.

Warunki realizacji inwestycji:

  • W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35% (uwzględniając całą inwestycję).
  • W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu oraz, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

  • W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

 

Warunkiem realizacji inwestycji, będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii, w sposób opłacalny, opartej na audycie energetycznym/ audycie efektywności energetycznej.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze stanowi równowartość 4 641 367 EUR. Co po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN wynosi 20 394 167 PLN. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN wydatków całkowitych

Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN, równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Poziom dofinansowania projektów wynosi odpowiednio:

Mikro i Mały Przedsiębiorca - 65%

Średni Przedsiębiorca            - 55%

Duży Przedsiębiorca              - 45%

Koszty, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

W przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty realizacji badań, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami.

Wydatki takie jak:

1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

3) wydatki związane z przeprowadzeniem audytów energetycznych przed realizacją inwestycji.

- możliwe są do finansowania na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. o pomocy de minimis. Limit całkowitej pomocy de minimis przyznany jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

W przypadku wydatków objętych pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie prac, w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl 
i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

Wnioski można składać do godz. 15.00 dnia 21.09.2016 r.

Ponadto do siedziby Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4 należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami. Za datę wpływu uznaje się datę przekazania wniosku w wersji papierowej, która może zostać dostarczona do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.2 A,B,C znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363).

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

Źródło informacji:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/391-3-2-a-b-c-efektywnosc-energetyczna-w-msp-konkurs-horyzontalny.html

 

Ryszard Targosz DODR