Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych
Zmodyfikowano: 05.11.2015

         

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in. KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt. "Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji".
Seminaria organizowane będą w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1. Udział w nich jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia, części merytorycznej szkolenia oraz materiałów dydaktycznych.

Terminy szkoleń: 14-16.11.2015 r., 16-18.11.2015 r., 18-20.11.2015 r., 20-22.11.2015 r., 25-27.11.2015 r., 27-29.11.2015 r. Projekt realizowany jest na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W seminariach udział mogą wziąć:
- pracownicy działów Wiejskiego Gospodarstwa Domowego z wojewódzkich i powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego współpracujących z kobiecymi organizacjami pozarządowymi oraz inne osoby np. z NGO, (możliwość zgłoszenia również kobiet z KGW, z którymi współpracuje dany doradca),
- liderki i liderzy oraz inne osoby decyzyjne z formalnych i nieformalnych kobiecych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest:
- Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy doradcami współpracującymi z kobiecymi organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich lub działającymi na rzecz rozwoju tych organizacji.
- Upowszechnianie dobrych praktyk kobiecych organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.
- Wzrost kompetencji w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o przesłanie, Karty zgłoszenia uczestnictwa  (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną (skan) na adres: babiniec.nabor@gmail.com (rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc). Zgłoszenia grup można dokonać również pod numerem telefonu 503 879 401 – Pan Hubert Boczek.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. W sytuacji dużej liczby chętnych, w seminarium będzie mogło wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej organizacji.

Pobierz: