Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Zmodyfikowano: 13.10.2015

 

 

O wsparcie mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzający realizować inwestycję w ramach projektu na terenie województwa dolnośląskiego na dowolną formę inwestycji początkowej.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową* i procesową** polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

* innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług;

** innowacja procesowa - oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji.

W ramach tego schematu możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko procesu produkcyjnego oraz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeciwdziałających zmianom klimatu, z wyłączeniem technologii mających na celu zwiększenie w przedsiębiorstwie efektywności energetycznej.

Preferencję uzyskają projekty realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu oraz wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych może wynosić 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla poszczególnych beneficjentów wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45%
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35%

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/) w terminie: od godz. 8.00 30.10.2015r. do godz.15.00 06.11.2015r.

Pytania dotyczące naboru wniosków w ramach Schematu 1.5A należy kierować:

e–mail: info.dip@umwd.pl
telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
lub bezpośrednio w siedzibie:

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ryszard Targosz DODR