Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Bony na innowacje dla MŚP
Zmodyfikowano: 01.09.2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP". Wnioski można składać do 30 grudnia.

 

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do rejestru, mogą się ubiegać o uzyskanie dofinansowania na realizację projektów obejmujących zakup usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu.

Projekty mogą również obejmować zakup innowacji nietechnologicznej, która nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Kosztem kwalifikowalnym projektu będzie także koszt zakupu materiałów niezbędnych do realizacji takiej usługi.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do PARP w terminie: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:
•    80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
•    70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce  Centrum Pomocy  lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Więcej informacji na  stronie internetowej PARP

 

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu


Źródło:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 2