Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-17 Pieńsk

Data publikacji 26.04.2019.

Analiza dotyczy okresu 18.04. – 25.04.2019.

W badanym okresie nie zanotowano  opadów deszczu. Średnia wilgotność powietrza waha się w granicach 50 – 60 %. Wzrosła średnia temperatura powietrza z 13 do 18 stopni C. Minimalna temperatura powietrza kształtująca się na początku okresu w granicach 2 stopni C,  stale wzrastała. Pod koniec tygodnia słupek rtęci wskazywał 10 stopni C. Maksymalna temperatura stale rosła, by osiągnąć poziom 25 stopni C. Rosła również średnia temperatura przy gruncie, mierzona na wysokości 5 cm. Pod koniec okresu średnia wartość osiągnęła 19 stopni C. Średnia temperatura gruntu kształtuje się na poziomie 15 stopni C.

Rzepak ozimy wchodzi w fazę kwitnienia - BBCH 61 - 65. Kondycja roślin i stan upraw są stabilne. W okresie kwitnienia uprawy rzepaku mogą zostać porażone grzybem zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowej. Jednak warunkiem pojawienia się tych chorób będą opady deszczu i wysoka wilgotność, występujące przy tej fazie rozwojowej roślin. Z owadów atakujących obecnie uprawy, należy wymienić chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika i mszyce. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe – wysoka temperatura i brak opadów – jest to sprzyjający okres dla rozwoju przede wszystkim pryszczarka kapustnika. W przypadku  przekroczenia progu szkodliwości, czyli stwierdzeniu występowania 4 dorosłych owadów na 25 roślinach, należy wykonać opryski insektycydem.  W obecnych warunkach pogodowych i fazie wzrostu zaleca się stosowanie środków ochrony roślin zawierające substancję czynną acetamipryd. Jest to substancja o najszerszym spektrum działania. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Na chrząszcze działa kontaktowo i żołądkowo. Można zastosować również środki na bazie cypermetryna, deltametryny lub etofenproksu.  

Pszenica ozima znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość -  BBCH 41-49. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. Warunki pogodowe i faza wzrostu roślin, mogą zadecydować o pojawieniu się w uprawach zbóż mączniaka prawdziwego i łamliwości podstawy zbóż,  może wystąpić rdza żółta. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza końca  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Jęczmień ozimy: znajduje się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość - BBCH 41 49. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. W tym okresie jęczmień jest zagrożony  rdzą żółtą i rynchosporiozą.   Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Pszenżyto: rośliny w uprawach znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość – BBCH 41 – 49. Uprawy są stabilne z silną obsadą roślin. Rośliny w tej fazie rozwojowej, z uwzględnieniem warunków pogodowych, mogą być zagrożone rynchosporiozą i septoriozą. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza końca  strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

Zboża jare: w obrębie stacji meteorologicznej Pieńsk występują uprawy pszenicy jarej. Rośliny znajdują się w fazie 3 liścia BBCH 21 – 25. Uprawy są zagrożone występującą suszą. Występujące chwasty są w fazie wschodów.

Kukurydza: w bieżący okresie rozpoczęto wysiew kukurydzy. BBCH  00.

 Stwierdza się bardzo niską wilgotność gleby.

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

Zmodyfikowano: 02.05.2019