Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-15 Pieńsk

Data publikacji 11.04.2019.

Analiza dotyczy okresu 05.04 – 10.04.2019. W badanym okresie nie stwierdzono opadów deszczu. Przez cały okres poziom opadów wynosił 0 mm. Spadła również średnia wilgotność powietrza o około 10%. Znacznie, w porównaniu z okresem poprzednim, spadła średnia temperatura gleby i średnia temperatura przy gruncie. Odpowiednio o 8 i 70C. Średnia temperatura powietrza obniżyła się o około 110C. Średnia prędkość wiatru, utrzymuje się na podobnym poziomie i waha się  w granicach 1 – 5 m/s.

Rzepak ozimy wchodzi w fazę zielonego pąka - BBCH 50 - 55. Kondycja roślin i stan upraw są stabilne. Rośliny w tym okresie mogą być zagrożone suchą zgnilizną kapustnych. Na plantacjach rzepaku ozimego występuje słodyszek rzepakowy. W żółtych naczyniach owad ten występuje w ilości 5 – 6 osobników na jeden dzień, co wskazuje na przekroczony próg szkodliwości. W celu zwalczenia zagrożenia inwazją owada, na dzień dzisiejszy wykonuje się opryski chemiczne. W obecnych warunkach pogodowych i fazie wzrostu zaleca się stosowanie środków ochrony roślin zawierające substancję czynną acetamipryd. Jest to substancja o najszerszym spektrum działania. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Na chrząszcze działa kontaktowo i żołądkowo. Preparat oprócz słodyszka zwalcza również chowacze. Kolejnym insektycydem działającym w obecnych warunkach jest środek z grupy pyretroidów. Substancja czynna  cypermetryna, działa kontaktowo i  żołądkowo.

Zboża ozime znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i wzrostu pędu na długość -  BBCH 32-39. Uprawy są stabilne, z silną obsadą roślin. Warunki pogodowe i faza wzrostu roślin, mogą zadecydować o pojawieniu się w uprawach zbóż mączniaka prawdziwego i łamliwości podstawy zbóż. Na pszenicy ozimej i w jęczmieniu ozimym może wystąpić rdza żółta. Żyto i pszenżyto ozime może być porażone rynchosporiozą i septoriozą liści. Rynchosporioza może również wystąpić na jęczmieniu ozimym. Wskazane jest w tym okresie stosowanie fungicydów zawierających substancje czynne z grup benzimidazoli i fenyloacedamidów. Zalecane jest mieszanie obu substancji w celu zapewnienia wyższej skuteczności działania środków. Stan zachwaszczenia wskazuje na zastosowanie odpowiednich herbicydów. Faza końca krzewienia i strzelania w źdźbło jest dobrym momentem walki z chwastami. Biorąc pod uwagę fazę wzrostu roślin uprawnych i gatunki chwastów występujące w zbożach (miotła, gwiazdnica, rumian polny, mak, maruna bezwonna, tasznik pospolity, przytulia i chaber), wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin, zawierających pinoksaden, tribenuron metylowy, sulfosulfuron, fluroksypyr lub mieszanki tych substancji, będącymi substancjami aktywnymi w środkach ochrony.

 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Zmodyfikowano: 17.04.2019