Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-16 Piotrowice

Data publikacji: 18-04-2018 r.

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości Piotrowice :
Zboża ozime pełnia kłoszenia do początku strzelania w źdźbło. Zboża jare od 3 liści do początku krzewienia. W ostatnich 2 tygodniach wystąpiły miejscowe opady deszczu - w sumie 11,4 mm, wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 40 % temperatury minimalne 0,3- 12,3oC początkiem miesiąca kwietnia, maksymalne 10-23oC. Pogoda sprzyja wegetacji roślin.

Zagrożenia:
1. Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Mączniak prawdziwy jest groźną chorobą grzybiczą występującą powszechnie na wielu gatunkach zbóż, w tym pszenicy. Jego sprawcą jest grzyb Blumeria graminis, który pasożytuje na zielonych częściach roślin. Może powodować znaczne obniżenie jakości ziarna oraz duże straty w plonie, sięgające nawet 40%.
Pierwsze objawy mączniaka prawdziwego można zauważyć późną jesienią w postaci nielicznego białego lub jasnobrązowego nalotu, będącego watowatymi skupiskami grzybni. Usytuowany jest na blaszkach i pochwach liściowych. Wiosną i latem objawy choroby przybierają na sile. Wraz z jej rozwojem ilość nalotu rośnie, przy czym może on łączyć się ze sobą i pokryć większość powierzchni liścia oraz całej rośliny. Charakterystyczne dla tej mączniaka jest, że grzybnie można swobodnie zdrapać za pomocą paznokcia. Na starszych roślinach barwa nalotu ciemnieje oraz staje się o wiele bardziej zwarty.

2. Łamliwość źdźbła zbóż i traw
Łamliwość źdźbła zbóż i traw atakuje zboża ozime, przede wszystkim pszenicę i pszenżyto. Rozwojowi grzyba sprzyjają ciepłe wiosny oraz duża wilgotność powietrza. Pierwsze objawy grzybicy są zauważalne już jesienią – pojawiają się niewielkie brunatne plamki na pochwach liści, które z czasem zaczynają się rozrastać.

Zalecenia:
Ad. 1.Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

 • faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
 • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
 • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion

Ad. 2. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka.

Próg ekonomicznej szkodliwości: około 20% źdźbeł z objawami stwierdzonych od początku fazy strzelania w źdźbło do 2 kolanka.

Chorobę ogranicza właściwy płodozmian, późny siew, wczesna podorywka, dokładna orka jesienna, dobór odmian o małej wrażliwości na chorobę.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie
Rzepak znajduje się w fazie początku wynoszenia pąka do początku kwitnienia.
W ostatnich 2 tygodniach wystąpiły miejscowe opady deszczu - w sumie 11,4 mm, wilgotność wynosiła do 96%, minimalnie 40% temperatury minimalne 0,3-12,3oC początkiem miesiąca kwietnia, maksymalne 10-23oC. Pogoda sprzyja wegetacji roślin.

Zagrożenia:
Sucha zgnilizna kapustnych
Rozwojowi choroby na plantacjach rzepaku ozimego sprzyja deszczowa pogoda i temperatura powyżej 15oC oraz uszkodzenia przez szkodniki. źródłem infekcji są resztki pożniwne i porażony materiał siewny. Choroba pojawia się w okresie jesieni i rozwija się przez cały okres wegetacji rzepaku, jest szczególnie groźna gdy wystąpi na łodydze. Objawy można obserwować także na liścieniach, liściach, szyjkach korzeniowych i łuszczynach.

Szkodniki: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi 5-7oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.- próg ekonomicznej szkodliwości 2-4 chrząszczy na 25 roślinach, lub odłowienie w ciągu 3 kolejnych dni 10 chrząszczy w żółtym naczyniu.
Chrząszcze chowacza czterozębnego pojawiają się na plantacjach rzepaku wiosną, kilka dni po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrządzają chrząszcze oraz larwy. Chrząszcze żerując wygryzają otwory na liściach, uszkadzają również ogonki liściowe. Larwy natomiast drążą korytarze w ogonkach liściowych, łodydze i szyjce korzeniowej roślin. Uszkodzenia roślin są bramą wejściową dla chorób grzybowych.- próg szkodliwości 6 chrząszczy na 25 roślinach lub 20 chrząszczy odłowionych w żółtym naczyniu.
Występowanie chorób i szkodników w uprawie rzepaku można ograniczyć przez uprawę rzepaku co 4-5 lat na polu, izolowanie plantacji od roślin i chwastów z rodziny krzyżowych, zwalczanie występujących szkodników, rzadszy wysiew nasion, wysiew nasion zaprawionych,

Zalecenia:
Po stwierdzeniu wystąpienia chorób i przekroczeniu progów szkodliwości dla suchej zgnilizny 10-15 porażonych roślin zastosować środki chemiczne.

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Zmodyfikowano: 10.05.2018