Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

AgroLiga 2019

Najskuteczniejszą metodą promowania rozwoju obszarów wiejskich jest upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego oraz dobrych wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa.
Celem konkursu jest wybór Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi w kategoriach Rolnicy oraz Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie w krajowej edycji konkursu. Konkurs promuje rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego, mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.

Katarzyna Cymbała, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 14.01.2020

Bioróżnorodność. Rośliny inwazyjne

Inwazja obcych gatunków jest uważana za jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej ochrony przyrody. Europejska baza danych o gatunkach obcych (DAISE) zawiera 11 tysięcy obcych gatunków zanotowanych współcześnie w Europie. Największą ich grupę, czyli 6,6 tysięcy gatunków stanowią rośliny. Przeciętnie we florze każdego z państw Europy jest kilkaset gatunków obcych ‒ i tak w Belgii ponad 2000, w Wielkiej Brytanii ponad 1800, w Niemczech ponad 800, w Polsce ponad 300.

Monika Miniewska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 13.01.2020

Enoturystyczne szlaki Dolnego Śląska

Na winiarskiej mapie naszego regionu co roku przybywa kilka nowych winnic wprowadzających swoje wina do sprzedaży, a wiele z już funkcjonujących zwiększa areał upraw. Klimat, gleba i odmiany przekładają się na jakość win o dobrej równowadze, wyczuwalnej mineralności i dobrej kwasowości, dlatego dolnośląskie wina regularnie zdobywają nagrody w lokalnych i ogólnopolskich konkursach winiarskich, coraz częściej sa również dostrzegane i doceniane za granicą.
Podczas podróży w winiarskie regiony turyści odwiedzają winnice, winiarnie lub gospodarstwa winiarskie oraz uczestniczą w degustacjach czy świętach winiarskich. Poznają tajniki produkcji win, uprawy winorośli, zdobywają też wiedzę na temat kultury winiarskiej.

Izabela Michniewicz, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 13.01.2020

Uprawa bobowatych

Czy warto wykorzystać cenne przyrodniczo rośliny bobowate w płodozmianach? Przemawiają za tym nie tylko zalecenia zawarte w przepisach unijnych i krajowych, ale i korzyści płynące z ich uprawy.
Dzięki wprowadzeniu dodatkowych dopłat udało się zwiększyć powierzchnię uprawy tych cennych przyrodniczo roślin. Jednak ciągle powierzchnia upraw roślin bobowatych w Polsce jest niewielka (jedynie 2,6% całości upraw). Ich wykorzystanie w przemyśle paszowym jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju. Nie wystarcza także, aby zapobiec spadkowi opłacalności produkcji zwierzęcej po wprowadzeniu zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej śruty sojowej w żywieniu zwierząt.

dr Amelia Prorok, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Amatorska uprawa ziół

Zioła są w Polsce uprawiane na powierzchni około 14 tys. hektarów, co plasuje nasz kraj na jednym z czołowych miejsc w Europie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, skup ziół z upraw polowych wynosi 10,3 tys. ton. Jeśli uwzględnimy surowiec pochodzący ze stanowisk naturalnych, całkowita produkcja wyjściowych surowców zielarskich wynosi prawie 20 tys. ton. Na rynek krajowy, do dalszego przetwórstwa (głównie na leki ziołowe) przeznacza się 75% masy tych surowców. Pozostała część trafia na rynki zagraniczne.
Według ocen ekspertów, w Polsce są możliwości zwiększenia produkcji i eksportu surowca zielarskiego. Produkcja ziół to dziedzina perspektywiczna, widać bowiem coraz większe zainteresowanie ziołolecznictwem.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Najlepsze zagrody edukacyjne z Dolnego Śląska

Województwo dolnośląskie jest liderem w rankingu zagród edukacyjnych w Polsce. Na terenie województwa działa 38 zagród, prezentujących różne profile edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.
Zagroda edukacyjna to gospodarstwo rolne, także pasieczne czy ogrodnicze, w którym rolnicy prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i innych grup. Są one miejscem wycieczek szkolnych, podczas których prezentowana jest praca w wiejskim gospodarstwie, a dzieci uczestniczą w warsztatach na temat rolnictwa i zwierząt oraz wiejskiego dziedzictwa.

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Produkcja i znaczenie gospodarcze ziół

Ostatnie lata, to wzrost powierzchni uprawy ziół ‒ z kilkunastu tysięcy ha (wg GUS) do ponad 30 tys. ha. Zainteresowanie ich uprawą wynika z czynników ekonomicznych. Zysk z plantacji popularnych gatunków ziół, może wynieść nawet 20 tys złotych z 1 ha/rok. Przy uprawie rzadszych gatunków ziół dochód może być jeszcze wyższy. Oczywiście dotyczy to wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, które prowadzą tego typu uprawy od lat.
Uprawa ziół do skupu lub na potrzeby własne dotyczy też mniejszych, często niewielkich gospodarstw lub aerałów wydzielonych specjalnie pod ich uprawę. Szacuje się, że zbyt znajdują głównie suszone zioła (w przetwórstwie spożywczym ponad 60%, przemysł farmaceutyczny ‒ ok. 35% i kilkuprocentowy zbyt w sektorze kosmetycznym). Zioła trafiają na rynek m.in. do konsumpcji, do obrotu RHD lub jako półprodukt własnej produkcji.

Alicja Kubisz, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Produkcja energii odnawialnej

Energetyka w Polsce opiera się przede wszystkim na węglu brunatnym i kamiennym, czyli tzw. konwencjonalnych źródłach energii. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej została zobowiązana do zwiększenia produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) m.in. z elektrowni słonecznych, wiatrowych, wodnych itp. Do 2020 roku nasz kraj ma osiągnąć wskaźnik udziału produkcji energii odnawialnej na poziomie 15%. Spełnienie tych wymagań wymaga wdrożenia szeregu rozwiązań i instrumentów prawnych, a także oparcia dynamiki wzrostu produkcji energii elektrycznej o źródła najbardziej efektywne i możliwe do natychmiastowego wdrożenia.

Jadwiga Zajączkowska, Wrocław 2019

Zmodyfikowano: 10.01.2020

Zmodyfikowano: 09.07.2013