Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Pasze niemodyfikowane genetycznie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka. Trzoda chlewna

Białko stanowi najbardziej kosztowny komponent paszy dla zwierząt. Bezpieczeństwo białkowe jest ważnym elementem polityki gospodarczej każdego kraju. Mimo licznych działań ze strony państwa wspierających uprawę krajowych roślin wysokobiałkowych i ich zastosowanie w przemyśle paszowym, powierzchnia upraw rodzimych strączkowych i soi w Polsce jest niewielka, a wykorzystanie roślin bobowatych, pasz rzepa¬kowych i innych komponentów wysokobiałkowych nonGMO w przemyśle paszowym – niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju i zlikwidowana zagrożenia spadku opłacalności produkcji zwierzęcej po wprowadzeniu zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej śruty sojowej w żywieniu zwierząt.
Moratorium na wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwie¬rząt obowiązuje do 1 stycznia 2023 r. Już teraz trzeba się jednak zastanowić jak efektywnie żywić trzodę chlewną w oparciu o dostępne komponenty non GMO.

dr inż. Amelia Prorok, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 31.12.2020

Adaptacja rolnictwa do zmian klimatycznych

Przebieg pogody w ostatnich latach znacznie odbiega od uważanego przez dziesięciolecia za normalny. Konsekwencją zmieniających się warunków klimatycznych są zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości. Znając zagrożenia, można opracować plan działań adaptacyjnych (dostosowawczych), które zmniejszą negatywne skutki zmiany klimatu. Dostosowanie produkcji do zmiany warunków klimatycznych nie jest tylko problemem rolnika w danym gospodarstwie. Dostosować muszą się również rynki rolne i cały przemysł rolno-spożywczy, który jest odbiorcą i przetwórcą płodów rolnych. W Polsce powstaje sektorowy plan adaptacji do zmian klimatu, który wskaże najpilniejsze potrzeby, a jego zapisy mają być uwzględniane w głównych strategiach rozwoju kraju.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 31.12.2020

Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

Ze względu na niezbyt wysokie zasoby wodne w Polsce, korzystanie z wód powinno odbywać się w sposób oszczędny i racjonalny. Obowiązek dążenia do unikania strat wody polega na jej właściwym wykorzystaniu oraz na wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń technicznych. Przedstawiamy przepisy regulujące korzystanie z wód, w tym nawadnianie gruntów, odprowadzanie ścieków, czy zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Piszemy także o zasadach gospodarowania odpadami.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 29.12.2020

Ustawa o ochronie zwierząt

Przepisy regulujące postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi, mówią o obowiązku zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, nie powodujących urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Zabroniony jest tucz gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, utrzymywanie cieląt na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną godzinę. Utrzymywanie cieląt powyżej 8. tygodnia życia w pojedynczych boksach jest dozwolone jedynie w gospodarstwach utrzymujących do 6 cieląt jednocześnie. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie ma także obowiązek przechowywania dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt przez 3 lata.

dr inż. Amelia Prorok, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 29.12.2020

Marnowanie żywności

Według FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) jedna trzecia żywności nadającej się do spożycia jest marnowana na różnych etapach produkcji i jej późniejszego wykorzystania. Odpowiedzialność za straty spoczywa na wszystkich podmiotach łańcucha rolno-żywnościowego. Problem ten rozpoczyna się na etapie produkcji u rolnika, następnie przetwórstwo, transport, magazynowanie, nieodpowiednią dystrybucję i sprzedaż, aż do konsumenta.

Karolina Zgadzaj, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 29.12.2020

Turystyka kulinarna. Kuchnia w gospodarstwach agroturystycznych

Motywów podróżowania jest wiele – jedni wybierają miejsca pobytu na podstawie atrakcyjności geograficznej, inni cenią walory historyczne i mniej lub bardziej znane zabytki. Fani aktywnego wypoczynku sprawdzają dostępność infrastruktury sportowej, a zwolennicy biernego wypoczynku – okolicznych zbiorników wodnych. Jeszcze inni pragną zagłębić się w lokalną kulturę, poznawać ludzi i ich zwyczaje oraz próbować jedzenia typowego dla odwiedzanych regionów. Coraz liczniejszą grupę turystów stanowią miłośnicy regionalnej kuchni. To właśnie ona stała się celem podróży wielu turystów. Na całym świecie znane są potrawy charakterystyczne dla państw i regionów. Nie trzeba być smakoszem, by wiedzieć, że oryginalną pizzę zjemy we Włoszech, zupę cebulową w Paryżu, a gulasz na Węgrzech. Każda z tych potraw ma swoją historię, metodę produkcji czy specyficzny skład, które są dla świadomego turysty równie ważne, jak walory smakowe. Turystyka kulinarna jest formą turystyki kulturowej. Próbujemy dań i produktów kulinarnych danego regionu. Jednocześnie poznajemy jego kulturę, zabytki i przyrodę.

Zmodyfikowano: 23.11.2020

Agroliga 2020

Najskuteczniejszą metodą promowania rozwoju obszarów wiejskich jest upo­wszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego oraz dobrych wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa. Organizowanie konkursów z zakresu przedsiębiorczości, oprócz tego, że należy do zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, jest dosko­nałą okazją do promowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich Dolne­go Śląska. Organizatorem wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Ogólnopolski etap konkursu organizuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR i Prezesa KRUS. Patronat Medialny nad AgroLigą objął Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Zmodyfikowano: 12.11.2020

Teledetekcja

Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, prognozować plony oraz kontrolować sposób wykorzystania gruntów.

Zmodyfikowano: 12.11.2020

Zmodyfikowano: 09.07.2013