Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) z budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków następujących zdarzeń losowych w rolnictwie:

 • w przypadku  produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw  gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych)  od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • w przypadku  produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od wszystkich wymienionych w ustawie ryzyk lub wybranych np. występujących najczęściej na danym obszarze.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937), w wysokości: 65%

składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia  przysługują producentom rolnym w wysokości

·       65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka nie przekraczają:

−     9% sumy  ubezpieczenia,

−     12% sumy  ubezpieczenia upraw w przypadku gdy  uprawy prowadzone są na użytkach klasy V,

−     15% sumy ubezpieczenia upraw w przypadku gdy  uprawy prowadzone są na użytkach klasy VI. (w przypadku gdy na działce ewidencyjnej  jest kilka klas, przyjmuje się taryfę  dla klasy gruntów o największym udziale procentowym w powierzchni  działki , na podstawie oświadczenia producenta).

·       do 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt jeżeli stawki taryfowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie przekraczają 0,5 % sumy ubezpieczenia (w przypadku przekroczenia tej stawki , dopłata nie będzie przysługiwać)

W 2017 roku producenci rolni mają możliwość ubezpieczenia upraw rolnych  w ramach pakietu , jednego, kilku wybranych  rodzajów  ryzyk lub pełnego pakietu 10 ryzyk  i skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa w maksymalnej wysokości tj.  65%.

W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia przekraczających odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk (10 rodzajów ryzyka), dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej swoim zakresem jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości do 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego lub łącznie kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych w wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą wysokości odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania

Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, niezależnie od ilości ubezpieczanych ryzyk  po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata do składki będzie przysługiwała do 65% składki do stawek taryfowych odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

 

Producent rolny ustala z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do 30 listopada, w  drodze rozporządzenia , maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na względzie pow. upraw, liczbę zwierząt  przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady ubezpieczeń w następnym roku a także założenia do ustawy budżetowej.
Ubezpieczenie upraw obejmuje rośliny uprawiane w plonie głównym i ubezpieczony jest tylko plon główny
w przypadku :

 • buraków cukrowych — korzenie buraka;
 • kukurydzy przeznaczonej na paszę — kolby i nadziemne części rośliny;
 • zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno — ziarna lub nasiona;
 • ziemniaków — bulwy;
 • warzyw gruntowych — części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji;
 • drzew i krzewów owocowych oraz truskawek — owoce lub całe nasadzenia;
 • chmielu — szyszki;
 • tytoniu — liście;
 • roślin strączkowych — nasiona.


Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy 

Odszkodowanie za szkody może być pomniejszone o nie więcej niż 10 % wartości tych szkód (jest to wkład własny rolnika) 
W ubezpieczeniu upraw zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez :

 • huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10 %;
 • suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25 %.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw 

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw chociaż od jednego lub wybranych ryzyk wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. 

Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, w okresie  12 miesięcy, ubezpieczy co najmniej 50 % powierzchni upraw wymienionych w ustawie.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat
 w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.

 

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł 
z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania  w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich tj. z: 

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, 
 • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1857/2006, w przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich wszelka pomoc ze środków publicznych udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie pomniejszona o połowę.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw,  rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

·       powódź i suszę, grad i przymrozki wiosenne — po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

·       ujemne skutki przezimowania — od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia


Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z póź. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1937). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1936).

źródło: www.minrol.gov.pl 
E. Karpińska

 

 

Zmodyfikowano: 25.02.2020