Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zasady ubiegania się o pomoc dla gospodarstwa (działu specjalnego) w którym wystąpiły straty na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (2014)

Zasady ubiegania się o pomoc dla gospodarstwa ( działu specjalnego ) w którym wystąpiły  straty na skutek niekorzystnych warunków  atmosferycznych

Krok  1  Złożenie  przez  rolnika  wniosku    do wójta /burmistrza  o oszacowanie strat w uprawach i majątku trwałym gospodarstwa  powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, obsunięcie się ziemi, lawina, piorun Obowiązuje złożenie wniosku na piśmie .  wraz  z załącznikami . Wniosek należy  złożyć niezwłocznie ale nie później  aniżeli 10 dni roboczych  od wystąpienia zjawiska a w przypadku powodzi  nie później niż 10 dni roboczych od ustąpienia wody. Wzór  druku   wraz  załącznikami  jest  do pobrania     na stronie   www.duw.gov   lub na stronie  www.dodr.pl

 Krok 2 Oszacowanie zakresu i wysokości szkód  w gospodarstwie  przez Komisję Gminną powołaną  przez właściwego (ze względu na położenie gruntów)  wojewodę  . Wójt /burmistrz /prezydent  występuje do wojewody   z wnioskiem  o powołanie  komisji  po rozpoznaniu zakresu szkód oraz na postawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach rolników.  Komisja w składzie co najmniej  3 osobowym  szacuje straty wyłącznie w oparciu o lustrację w miejscu  zdarzenia w terenie. Komisja szacuje straty metodą  zmniejszenia produkcji w wyniku klęski odnosząc  się  do  produkcji  z całego gospodarstwa liczonej jako średnią z 3 ostatnich lat  przed klęską  lub z 5 lat z pominięciem wartości skrajnych. Komisja sporządza protokół z oszacowania  strat w gospodarstwie zgodnie z obowiązującym wzorem. Protokół  sporządzony przez komisję szacującą straty podlega weryfikacji pod względem kompletności i prawidłowości wyliczeń  przez  właściwą Komisję Rejonową/Wojewodę   i dopiero po weryfikacji Gmina przekazuje protokół producentowi rolnemu. Komisja Gminna   powinna oszacować straty niezwłocznie ale nie później niż  w okresie 2 miesięcy od daty zgłoszenia przez producenta  przy czym  komisja  nie może szacować strat

  • po zbiorze rośliny głównej lub w sytuacji gdy plantacja została zlikwidowana.
  • Po upływie 12 miesięcy  od ustąpienia wody uniemożliwiającego komisji oszacowanie szkód ( dotyczy budynków oraz drzew owocowych)
  • Po dacie 31 października danego roku gdy szkody w drzewach owocowych w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły do 30kwietnia tego samego roku lub po 31 października następnego roku gdy szkody w drzewach owocowych wystąpiły z tytułu złego przezimowania wystąpiły w grudniu  poprzedniego roku.

Krok 3   Złożenie  w jednym z  Banków współpracujących  z ARIMR  wniosku  o kredyt „klęskowy”

W przypadku  rolników którzy chcą ubiegać się o  kredyty „klęskowe „ na  wznowienie produkcji ( kredyt obrotowy) lub  na odtworzenie   zniszczonych środków trwałych gospodarstwa. ( kredyt inwestycyjny ) z dopłatami do odsetek przez ARiMR  Warunkiem  koniecznym  jest aby oszacowany  poziom szkód  w gospodarstwie  był  wyższy aniżeli 30% średniej produkcji rocznej z gospodarstwa liczonej z 3 lat poprzedzających  rok klęski lub z pięciu lat z pominięciem  lat o najwyższej i najniższej produkcji  a w przypadku gdy rolnik  wnioskuje o kredyt inwestycyjny  jest  dodatkowy warunek  aby   poziom szkód w odniesieniu do pojedynczego środka .  trwałego  był  wyższy od 1050zł   Do  wniosku  o kredyty klęskowe z dopłatą do odsetek przez ARiMR  wymagane jest  aby Wojewoda potwierdził  zakres i poziom  oszacowanych strat. i  dopiero z protokołem potwierdzonym przez wojewodę  rolnik udaje się  do Banku  udzielającego kredytów z dopłatami ARiMR.

 

Protokoły sporządzone przez Komisję Gminną zgodnie z obowiązującymi procedurami ,  rolnicy  wykorzystują  również  jako  załączniki  do wniosków  o uzyskanie innych form pomocy  ze środków publicznych np.

  •  O odraczanie  terminu płatności składek KRUS, rozkładania na raty, częściowe umarzanie ,odstąpienie od naliczanie odsetek za zwłokę.
  • O odraczania , rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy  nieruchomości z Zasobu Własności Skarbu Państwa, zwolnienia z opłat i odsetek za okres odroczenia , udzielania ulg w opłatach czynszu.
  • O  udzielenie ulg  w podatku rolnym
  • O pomoc  z PROW ( 2007-2013) 2014-2020 z działania przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań  zapobiegwczych.

 

Protokoły z gospodarstw w których  poziom oszacowanych strat nie przekracza 30% średniej produkcji (czyli  nie jest to stan zagrażający  dalszej egzystencji gospodarstwa)  nie wymagają  potwierdzenia zakresu i poziomu  strat przez wojewodę  i mogą  być składane  bezpośrednio    do Banków  z wnioskami  o kredyty  na wznowienie produkcji  ale tylko   w ramach pomocy de minimis.

Opracowała Regina Hołda

Zmodyfikowano: 03.08.2015