Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Objaśnienia

Przez klęskę żywiołową należy rozumieć szkody spowodowane suszą, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem, plagą gryzoni lub osuwiskiem ziemi w rozmiarach stanowiących zgorzenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z pismem MRiRW BF we. 3133-167/RF/2002 za szkody spowodowane przez:

 1. Powódź - uważa się szkody spowodowane przez zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących oraz wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych atmosferycznych ponadto szkody spowodowane przez spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeżeli nie było ono poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również zastoisk, utrzymujących się corocznie na terenach podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych.
 2. Huragan - uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.
 3. Nadmierne opady (deszcz nawalny) - uważa się szkody w wyniku opadów deszczu o współczynniku co najmniej 4; (opady śniegu) – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowe) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się budynek, określonej wg obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”, warunkiem uznania szkody spowodowanej opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna IMiGW, zlokalizowana na terenie tej samej strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem o promieniu 100 km od uszkodzonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczającej 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku.
 4. Pożar - uważa się szkody będące następstwem uderzenia pioruna, potwierdzone dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej.
 5. Osuwiska ziemi - uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz osuwanie się ziemi, z tym że: a/ za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie
  b/ za szkody spowodowane przez usuwanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach.
 6. Grad (gradobicie) – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu, powodującego bezpośrednie uszkodzenie lub zniszczenie roślin: w plonie roślin sadowniczych po zakończeniu naturalnego opadu za szkody uważa się takie uszkodzenia, które powodują deformację owoców lub całkowitą utratę plonu.
 7. Wymarznięcie - uważa się szkody powstałe na skutek ujemnych temperatur powodujących całkowite zniszczenie roślin lub całkowitą utratę części bądź całego plonu.
 8. Suszy (brak definicji). W klimatologii posuchy atmosferyczne bywają wyznaczone na podstawie niedoborów opadów w stosunku do sum średnich wieloletnich normalnych). Wg Kaczorowskiej (Cz. Radomski Agrometeorologia) miesiąc przeciętny - opad 75 do 125 % normy, suchy - opad 50 do 74 % normy, bardzo suchy - opad 25 do 49 % normy, skrajnie suchy - opad poniżej 25 % normy.

   

Zmodyfikowano: 10.07.2013