Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania w 2018 roku.

 Zaletą tej formy wsparcia inwestycji w rolnictwie jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników Agencja.

W tym roku kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji będą udzielane w ramach następujących linii ‒ RR (inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym), Z (zakup użytków rolnych) i PR (przetwórstwo). Zarezerwowano też środki dla kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01 i DK02).

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zasady udzielania kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

Kredyt może zostać przeznaczony między innymi na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
 • zakup użytków rolnych na warunkach, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicznych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • dla gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • dla działów specjalnych produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę, wynosi jednak nie mniej niż 3%.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Zasady udzielania kredytu na zakup użytków rolnych (linia Z)

Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni większej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (Dolny Śląsk – 16,46 ha). Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych. Kwota kredytu jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie, ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych. Kupowane użytki rolne nie mogły być finansowane pomocą ze środków publicznych w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę wynosi jednak nie mniej niż 3%. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Zasady udzielania kredytu na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR)

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków
i mięczaków może zostać udzielony na następujące rodzaje działalności ‒ produkcja artykułów spożywczych, produkcja miodu pitnego i cydru, produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji które obejmują między innymi budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli. Zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania lub przygotowania produktów do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności, przetwarzania i magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków oraz udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków ‒ 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł (dla grup producentów rolnych), 5 mln zł (w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne), 8 mln zł (w przypadku producenta rolnego prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w zakresie rybactwa śródlądowego)
 • w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb ‒ 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez grupę producentów rolnych, 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez producentów rolnych,
 • w przypadku zakupu udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł,

Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji nie może przekroczyć 16 mln zł. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane klęską żywiołową (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02).

Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:

 •  szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
 •  szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie.

linia K01 – nakłady inwestycyjne niezbędne na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, poprzez przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków ‒ inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji. Naprawę uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury technicznej. Zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich. Zakup stada podstawowego inwentarza żywego. Zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej. Na finansowanie kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji może być przeznaczone 12% kwoty kredytu.

Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych, poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę oraz wynosić więcej niż:

 •  dla gospodarstw rolnych ‒ 5 mln zł,
 •  dla działów specjalnych produkcji rolnej ‒ do 8 mln zł

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od wysokości stopy referencyjnej WIBOR jednak wynosi nie mniej niż 3%. Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, są określane w umowie kredytu.

linia K02

Na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np.:

 •  kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 •  nawozów mineralnych,
 •  środków ochrony roślin,
 •  paliwa na cele rolnicze,
 •  inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 •  matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 •  pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 •  materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 •  pasz objętościowych.

Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę oraz wynosić więcej niż:

 •  dla gospodarstw rolnych do 5 mln zł,
 •  dla działów specjalnych produkcji rolnej do kwoty 8 mln zł.

Oprocentowanie kredytu z linii K02 wynosi nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.

Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, określane są w umowie kredytu.

Źródło: informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR

Zmodyfikowano: 28.02.2018