Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania

 

 • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji, udział własny 20% dla gospodarstw rolnych, 30% dla działu specjalnego lub w rybactwie śródlądowym , maksymalna kwota kredytu  nie może wynosić więcej niż: 5 mln zł. dla gospodarstwa rolnego i 8 mln zł. dla działu specjalnego  lub w rybactwie śródlądowym, oprocentowanie płacone przez rolnika minimum 3%.
   
 • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub urządzenia gospodarstwa rolnego – okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji, udział własny 20%, maksymalna kwota kredytu  nie może wynosić więcej niż 5 mln zł,  oprocentowanie płacone przez rolnika minimum 3%.
   
 • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów - okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji, udział własny 20% w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, 30% w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, mięczaków, i skorupiaków, oprocentowanie minimum 3%.
   
 • Linia K01 - kredyty klęskowe inwestycyjneLinia K02 – kredyty klęskowe obrotowe . Są to kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne : suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – kredyt inwestycyjny lub obrotowy może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych pod warunkiem, że szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech ostatnich lat,  lub  szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie.
  Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych  w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę i  wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych i gospodarstw prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach  oraz 8 mln zł dla działów specjalnych  produkcji rolnej.
  Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne i wynosić więcej niż: 5 mln zł dla  gospodarstw rolnych oraz 8 mln zł dla działów specjalnych  produkcji rolnej.
  Oprocentowanie kredytu K01 wynosi minimum 3%, kredytu K02 – minimum 1,7550% jeżeli w dniu wystąpienia klęski w gospodarstwie ubezpieczonych było  przynajmniej 50% upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich. W przypadku braku ubezpieczenia oprocentowanie jest wyższe i w zależności od banku  wynosi od 2,6% do 3,1575%. Dopłaty do oprocentowania mogą być stosowane nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.
   
 • Linia DK01 inwestycyjna i Linia DK02 obrotowa - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych.
   
 • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników do 40 roku życia. Wnioskujący rozpoczyna lub rozpoczął  działalność rolniczą jako  kierujący gospodarstwem  maksymalnie  12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt.  Musi posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa (lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu)– okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat i jest ustalany z bankiem wraz z karencją i oprocentowaniem w umowie kredytu, udział własny 10% , kwota kredytu nie może wynieść więcej niż 5 mln zł, wysokość pomocy Agencji w formie częściowej spłaty kapitału nie może przekroczyć 70 tysięcy euro i 60% kwoty udzielonego kredytu.


Banki współpracujące z ARiMR w zakresie  udzielania kredytów preferencyjnych

 • BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank PKO S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze
 • Krakowski Bank Spółdzielczy


Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.arimr.gov.pl – pomoc krajowa

E. Karpińska

 

Zmodyfikowano: 30.11.2016