Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Ceny gruntów rolnych

Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty średnie - grunty klas III b, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2020 r.
obowiązują od 25 maja 2021 r.
województwo  dolnośląskie

Grunty orne       Ogółem                              40 339 zł/ha

Grunty dobre       (klasy I,II,IIIa)                  45 852 zł/ha

Grunty średnie     (klasy IIIb,IV)                  39 654 zł/ha

Grunty słabe          (klasy V,VI)                    35 421 zł/ha

 

Na podstawie Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 16 września  2020 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 r .

 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w kraju w 2020 r. wynosi – 11,04 ha
 • Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym w 2020 r. w  województwie dolnośląskim
  wynosi  - 17,29 ha
Zmodyfikowano: 24.05.2021