Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Operacja: Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w roku 2017 oraz zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w I kwartale 2018 roku (01.01-31.03.2018

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniu „Współpraca” podczas szkoleń, spotkań, seminariów; możliwościami i kierunkami wzbogacania oferty gospodarstw rolnych o usługi społeczne, podejmowaniem dodatkowej działalności w tym zakresie, aktywizacją do podejmowania wspólnych działań, nawiązywaniem współpracy podczas wyjazdu szkoleniowego; innowacyjnymi metodami prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich, dobrymi praktykami rolniczymi służącymi wzbogaceniu i stabilizacji procesów regulacji biocenotycznej w ekosystemach pól uprawnych, w tym z zachowaniem cennych siedlisk uznanych w Europie za ginące i związanych z nimi ptaków, ssaków i płazów podczas dwudniowego szkolenia połączonego z zajęciami terenowymi.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 300 osób i wydanie broszury.

 

Zmodyfikowano: 27.08.2018