DODR Wrocław

 
Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej:szkolenie on-line
Nazwa: Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczcych ograniczenia emisji amoniaku do powietrza
Rodzaj: szkolenie on-line
Termin i miejsce realizacji: 2022-09-29 godz. 10:00 ; Siedziba PZDR roda lska

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!)
Nazwisko: (*)
Imie: (*)
Adres do korespondencji:
miejscowość : Kod: (*)
ulica: nr:    
Tel.: (*)
e-mail: (*)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław, e-mail: sekretariat@dodr.pl
 • inspektorem ochrony danych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest Konrad Karykowski osoba zatrudniona na stanowisku do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – e-mail: iod@dodr.pl
 • podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia w formie on-line na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią tego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia szkolenia w formie on-line oraz po zakończeniu szkolenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w ww. szkoleniu w formie on-line Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że:
 • Jestem osobą pełnoletnią.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w celu realizacji szkoleniu w formie on-line oraz w celach statutowej działalności DODR a także w celach archiwalnych
 • Spełniono względem mnie obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 • W związku z uczestnictwem w szkoleniu online – wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na filmach i zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych, upowszechnieniowych i archiwizacyjnych operacji, na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o operacji. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych filmów i zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia i filmy te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji operacji. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).


Potwierdź poprawność danych (i wyślij zgłoszenie)
Wstecz Wyjście bez zapisu


 


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.